Centar za nanostrukture,nanoelektroniku i nanofotoniku

Nanotehnologije, nanostrukture i nanokomponente u svetu. Nanotehnologije i nanostrukture, koje se praktično koriste za izradu elektronskih i optoelektronskih komponenata, predstavljaju glavnu oblast istraživanja u mikroelektronici i optoelektronici u svetu poslednjih godina. Radi se o sistemima nanometarskih dimenzija, različitih oblika, karakteristika i primene. Dominantno se realizuju od poluprovodnika.

Glavni cilj Centra za nanostrukture, nanoelektroniku i nanofotoniku - C3N je organizovano istraživanje u skladu sa svetskim trendovima i potrebama istraživačkih projekata. Istraživačke aktivnosti su skoncentrisane na modelovanje i simulaciju elektronskih, optičkih i transportnih osobina nanostruktura, predlaganje novih principijelnih rešenja nanokomponenata, njihovo dizajniranje i primenu. C3N je otvoren i za direktni eksperimentalni rad. Pored toga, cilj je organizacija i unapređenje nastave na poslediplomskim studijama, kao i izdavanje publikacija iz oblasti istraživanja. Strateški interes članova predloženog C3N je učešće u projektima Evropske Unije.

Stanje istraživanja na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Elektrotehnički fakultet u Beogradu ima najdužu tradiciju kontinuiranog bavljenja nanostrukturama u Srbiji (skoro četvrt veka). Trenutne aktivnosti C3N su u oblasti simulacije i modelovanja nanostruktura, nanoelektronskih i nanofotonskih komponenata. Formiranje odgovarajućih modela je vezano za pisanje odgovarajućeg softvera i analizu konkretnih naprava koje se trenutno realizuju u institucijama u Evropi sa kojima članovi C3N sarađuju. Članovi grupe su do sada objavili više od 150 radova u najrenomiranijim svetskim časopisima. Zaposleni na ETF-u koji se bave nanostrukturama, nanoelektronikom i nanofotonikom su profesori D. Gvozdić, V. Milanović, prof. J. Radunović, prof. R. Ramović, docent P.Matavulj, asistenti J. Crnjanski, J. Petrović; i prof. Milan Tadić, koji trenutno rukovodi aktivnostima centra.

U okviru rada u ovoj oblasti urađeno je i odbranjeno više diplomskih radova, više od 10 magistarskih teza i oko 10 doktorskih disertacija. Članovi Centra su trenutno okupljeni oko projekta Ministarstva za nauku.

Povezanost sa drugim institucijama. Članovi C3N imaju razvijenu saradnju sa nekoliko institucija u svetu (Univerzitet u Lidsu, Univerzitet u Antverpenu, Univerzitet u Stokholmu, Univerzitet u Madridu, Lousiana Tech University, Univerzitet Sari u Gilfordu), koje se ili bave direktnim eksperimentalnim radom ili svoj teorijski rad povezuju sa drugim institucijama koje se bave eksperimentom na zavidnom svetskom nivou (Univerzitet u Luvenu, Univerzitet u Mančesteru, Univerzitet u Šefildu).