Katedra

Dobro došli na web stranu Katedre za Mikroelektroniku i Tehničku Fiziku Elektrotehničkog Fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Atraktivne i moderne discipline koje se razvijaju na katedri kao i potreba za daljim razvojem i korišćenjem ovih struka u istraživačko razvojnim i privrednim ustanovama dovela je do potrebe da se i naša Katedra predstavi svetu, saradnicima, kao i budućim studentima na Internetu. Kao i discipline kojima se bavimo i ovaj sajt je u stalnom razvoju i napretku. Nadamo se da će mo Vam pružiti sve relevantne podatke o našoj katedri i još mnogo više. Strane koje su pred vama obiluju podacima o našim interesovanjima, istraživanju, ljudima koji je čine, nastavi na osnovnim i poslediplomskim studijama i raznim drugim zanimljivostima.

Naša Katedra je nastala i rasla zajedno sa odsekom za Tehničku fiziku koji je formiran još davne 1955. godine na inicijativu profesora Dragiše Ivanovića pod prvobitnim nazivom Odsek za fiziku i nuklearnu tehniku. Uvodeći nove predmete iz fizike elektrotehničkih materijala i fizičkotehničkih merenja veza sa matičnim fakultetom postaje neposrednija i dovodi do transformacije odseka 1958. godine u Odsek za tehničku fiziku. Tražeći nove oblasti koje se prožimaju sa matičnom strukom fakulteta odsek 1963. godine prihvata ulogu osnivanja i razvijanja nastave iz automatskog upravljanja i postaje Odsek za tehničku fiziku i automatiku. U želji da i dalje sledi trend atrataktivnog i savremenog odseka, od 1970. godine na njemu se osniva smer za obradu podataka iz kojeg kasnije izrasta novi Odsek za računarsku tehniku i informatiku. Brzi razvoj novih naučnih disciplina mikroelektronike, optoelektronike i laserske tehnike, medicinske i nuklearne tehnike i tehnologije elektrotehničkih materijala, koje se prožimaju sa elektrotehnikom, dovodi do formiranja novih smerova sa ovim nazivima. Da bi se adekvatnije odslikala delatnost odseka on, 1993. godine, dobija novi naziv Odsek za fizičku elektroniku.

Danas Odsek čine tri jasno izražene struke: Mikroelektronika i nanoelektronika, Optoelektronika i laserska tehnika (fotonika), Biomedicinski i ekološki inženjering. Ove struke su grupisane u dva smera:

  1. Smer za nanoelektroniku, optoelektroniku i lasersku tehniku

  2. Smer za biomedicinski i ekološki inženjering

Pogledajte našu prezentaciju odseka: download pps file (approx 5 Mb)

Dodatne informacije o aktuelnim smerovima pogledajte na strani Osnovne studije .