Biomedicinski i ekološki inženjering

Široka i svakodnevna primena visoko sofisticirane opreme u medicini danas, nameće potrebu za formiranjem specijalizovanog i savremeno edukovanog tehničkog kadra. Na ovom smeru studenti stiču potrebna znanja za rad na ovakvim aparatima, samostalno ili u saradnji sa lekarima. Osnovna znanja se stiču kroz predmete nuklearna fizika, biofizika i nuklearna tehnika a stručna znanja iz ove oblasti se dobijaju kroz predmete medicinska instrumentacija, zaštita od zračenja, nuklearna medicinska tehnika, medicinska informatika i biomedicinski materijali. Kroz izborne predmete studenti mogu da se obuče za primenu lasera u medicini i radu sa biosenzorima i biopretvaračima. U saradnji sa lekarima, diplomirani studenti mogu da rade na razvoju ekspertskih sistema iz oblasti medicine, razvoju on line sistema za hirurške intervencije, na problemima prepoznavanja oblika u medicini, rešavanju softverskih i hardverskih problema kao i projektovanju i održavanju opreme kliničkih centara. Prirodan nastavak studija diplomiranim studentima na ovom smeru omogućen je na postdiplomskim studijama.