Naučni profil

U naučni profil Odseka ubrajamo sledeće naučno-obrazovne pravce:

 • Modelovanje i simulacija mikroelektronskih kola,
 • Modelovanje i simulacija električnih i optičkih karakteristika poluprovodničkih nanostruktura,
 • Kvantno informacione tehnologije,
 • Materijali u elektrotehnici,
 • Fiberoptički senzori i merni sistemi,
 • Sistemi za daljinsko osmatranje i merenje,
 • Modelovanje i simulacija optoelektronskih komponenti, kao i optičkih komunikacionih sistema,
 • Interakcija lasera sa materijalom,
 • Biomedicinski materijali i senzori,
 • Biofizika informacionih materijala i sistema,
 • Biofizika interakcije jonizujućih i nejonizujućih zračenja,
 • Modelovanje i simulacija ekoloških izvora energije.