Mikroelektronika i nanoelektronika

Šezesetih godina ovog veka pojavila se nova naučna disciplina, Mikroelektronika, koja se bavi problemima transporta naelektrisanih čestica i njihovim efektima u strukturama i napravama vrlo malih mikronskih dimenzija, kao i izradom tih naprava. Proizvodi mikroelektronike se danas koriste u svim oblastima nauke, tehnike i ljudske delatnosti doprinoseći daljem razvoju i napretku. Mikroelektronika dominira područjima računarske tehnike, telekomunikacija, radiotehnike, automatike, merne tehnike i sl., a sve više utiče na razvoj energetike, informatike, medicine, građevinarstva, mašinske industrije, prometa, vazduhoplovstva i ratne tehnike. Smer za mikroelektroniku je koncipiran tako da pruži široka znanja iz fizičke elektronike čvrstog tela, elektronike i planarne tehnike izrade integrisanih kola kao i iz računarske tehnike i projektovanja kola pomoću računara. Pri tome se problemima pouzdanosti i kvaliteta posvećuje posebna pažnja. U okviru ovog smera formiraju se stručnjaci za projektovanje i izradu integrisanih kola različite složenosti i stepena integracije za najraznovrsnije primene.