Osnovne studije

Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu, u skaldu sa Bolonjskom deklaracijom, traju 4 godine tj. osam semestara. Prema ECTS sistemu (European Credit Transfer System), studenti u toku osnovnih studija ostvaruju ukupno 240 kredita, od čega završni diplomski rad i njegova uspešna odbrana nose ukupno 12 kredita. Uvedeni kreditni sistem predviđa prosečno 5 predmeta po semestru i 25-30 časova nastave nedeljno, u toku 14-15 nedelja koliko je trajanje jednog semestra. Reformisane studije predviđaju i pomoćni izlaz nakon šestog semestra, što je ekvivalentno 180 ostvarenih kredita, koji uključuju i završni praktični rad u šestom semestru, a koji je ekvivalentan sa 6 kredita.

Prvi semestar je zajednički za sve odseke i daje fundamentalna znanja iz matematike, fizike i osnova elektrotehnike. Već od drugog semestra studentima se ostavlja mogućnost izbora između kurseva Fizike 2 i Osnova računarske tehnike, a u trećem semestru, nakon opredeljivanja za jedan od odseka u nastavnom programu dominiraju predmeti vezani za konkretne struke.

Odsek za Fizičku elektroniku pokriva veliki broj izuzetno atraktivnih grana savremene elektrotehnike. Naš cilj je da je kroz modernizaciju nastave i prilagođavanje savremenim evropskim i svetskim tokovima, osposobimo diplomirane studente za širok spektar disciplina, a što je još važnije, kroz dobru fundamentalnu osnovu prilagodimo ih gotovo svim zahtevima koje naša struka može da postavi. Iz tog razloga, nastava na Odseku je formulisana kroz dva smera:

Veliki broj izbornih predmeta dodaje fleksibilnost i širinu u konačnom izboru struke i profesije. Diplomirani inženjeri sa ovog odseka, pored istraživačkih pozicija i pozicija u industriji vezanim za konkretne struke, veoma često, upravo zahvaljujući povezanosti ovih modernih grana savremene elektrotehnike sa onim što bi nazvali ustaljenim granama elektrotehnike (kao što su elektronika, telekomunikacije ili programiranje) ostvaruju pozicije u ovim granama industrije.