Fizički i funkcionalni efekti interakcije zračenja sa elektrotehničkim i biološkim sistemima

rukovodilac: prof. dr Predrag Osmokrović

program: osnovna istraživanja, evb. ON 171007

tip projekta: teorijsko-eksperimentalni

datum početka: 01-01-2011

datum kraja: 01-12-2014

kratak opis: U okviru projekta "Fizički i funkcionalni efekti interakcije zračenja sa elektrotehničkim i biološkim sistemima" se vrši istraživanje fizičkih i funkcionalnih efekata elektromagnetnog i čestičnog zračenja na elektrotehničke i biološke sisteme. Projekat je podeljen na četiri potprojekta. Matematičko modelovanje interakcije zračenja sa elektrotehničkim i biološkim sistemima se vrši u okviru potprojekta "Modelovanje". U okviru potprojekta "Uticaj uslova eksploatacije na karakteristike elektrotehničkih materijala i komponenata" istražuju se efekti u elektrotehičkim materijalima i komponentama izazvani dejstvom zračenja, kao i uticaj temperature i termičkih šokova, sa ciljem da se ustanovi mogućnost primene komercijalno dostupnih elektronskih komponenti u ekstremnim uslovima, kao i da se ukaže na principe njihovog radijacionog očvršćavanja. U okviru potprojekta "Procesi u gasovima izazvani pražnjenjem i defekti u oksidu izazvani zračenjem i električnim naprezanjem" istražuju se procesi u gasovima na niskim pritiscima koji se odvijaju u pretproboju, tokom pražnjenja i posle prekida pražnjenja, kao i defekti u oksidima poluprovodničkih komponenti izazvani zračenjem i električnim poljem. Istraživanje u okviru potprojekta "Interakcija zračenja sa biološkim materijalima i materijalima sistema za detekciju u funkciji optimizacije medicinske primene jonizujućih zračenja" usmereno je na izučavanje interakcije zračenja sa materijalima značajnim za medicinsku primenu izvora zračenja, posebno u složenim poljima, u cilju tačne i efikasne procene radijacionog opetrećenja i smanjenja odgovarajućeg rizika.

realizatori istraživanja: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Institut za nuklerne nauke "Vinča", Elektrotehnički institut "Nilola Tesla", Institut "Kirilo Savić".