ELEMENTI NANOOPTIKE I NANOFOTONIKE

Predavači
dr Vladimir Arsoski
dr Nikola Vuković
Dušan Jakovljević
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
1 čas vežbi
Kontakt
arsosk@etf.bg.ac.rsPREDMET KURSA:

Upoznavanje studenata sa konceptima elektromagnetske optike, nanooptike i nanofotonike, sa naglaskom na savremene trendove i najnovije rezultate istraživanja. Upoznavanje s metodama modelovanja, mikro- i nanofabrikacije, karakterizacije i primene nanofotoničkih komponenti i struktura.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Nakon pohađanja kursa studenati su osposobljeni za primenu koncepata nanooptike i nanofotonike za rešavanje praktičnih problema u raznim oblastima elektrotehničkih nauka, od informatike do biomedicine.