MODELIRANJE SISTEMA I PROCESA U ORGANIZMU

Predavači
dr Milica Janković
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
1 čas vežbi
Kontakt
piperski@etf.bg.ac.rs


PREDMET KURSA

Fizički i matematički modeli fizičkih i hemijskih procesa i pojava. Specifičnost biomedicinskih procesa i pojava. Dinamički modeli. Jedno i više kompartmentalno modeliranje. Stohastički modeli. Metode identifikacije. Metod Monte-Karlo. Neparametarske metode modeliranja. Metode određivanja konektivizma u neparametarskim modelima. Modeliranje kardiovaskulavrnog sistema. Modeliranje metaboličkih procesa. Modeliranje dinamike glukoze i insluina. Modeli termoregulacije. Mikroskopski i makroskopski modeli mišića. Hodžin-Haksli model nervnog vlakna. Modeli mišićno-skeletnog sistema.

NASTAVNI PROGRAM

Fizički i matematički modeli fizičkih i hemijskih procesa i pojava. Specifičnosti biomedicinskih procesa i pojava. Dinamički modeli. Jedno i više kompartmentalno modeliranje. Stohastički modeli. Metode identifikacije. Metod Monte-Karlo. Neanalitičke metode modeliranja (black-box). Metode određivanja konektivizama u neparametarskim modelima. Stohastičke metode modeliranja. Modeliranje kardiovaskularnog sistema. Modeliranje metaboličkih funkcija. Modeliranje dinamike glukoze i insulina. Modeli termoregulacije. Mikroskopski i makroskopski modeli mišića. Hodgkin-Huxley model nervnog vlakna. Modeli provođenja. Modeli izvora. Modeli mišićno-skeletnog sistema.

Više informacija o kursu možete naći na sajtu Odseka za signale i sisteme.