SILICIJUMSKA FOTONIKA

Predavači
dr Petar Matavulj
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
1 čas vežbi
Kontakt
matavulj@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Upoznavanje studenata sa silicijumskom fotonikom i pristupom na kome se zasniva. Izučavanje fizike silicijumskih integrisanih komponenti na mikro i nano nivou. Upoznavanje sa razvijenim integrisanim napravama i gradivnim optoelektronskim blokovima, njihovom strukturom, principima rada i performansama. Uočavanje novih stuktura i budućeg pravca razvoja silicijumske fotonike.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Očekuje se da student: stekne osnovna znanja iz fizike integrisanih optoelektronskih komponenti, upozna postojeće silicijumske optoelektronske naprave, sagleda otvorena pitanja i uoči probleme koje treba rešiti ka postizanju ostvarive jeftine optoelektronske integracije i upozna se sa istraživačkim radom u oblasti silicijumske fotonike.