SPECIJALNI ROBOTSKI SISTEMI

Predavači
dr Veljko Potkonjak
Status
izborni predmet
Semestar
 
Fond časova
 
Kontakt
potkonjak@yahoo.com
PREDMET KURSA

Upoznaje studente sa osnovnim principima robotike sa posebnim naglaskom na ulogu koju roboti i srodni uređaji mogu imati u široj oblasti medicine (dijagnostika, terapija i rehabilitacija, pomoć u bolničkim i kućnim uslovima).Studenti se osposobljavaju za učešće u razvoju i korišćenje robotskih uređaja specijalne namene.

NASTAVNI PROGRAM

Uvod. Osnovi robotike. Industrijski, medicinski, transportni i servisni roboti.

Pregled specijalnih robotskih sistema. Uloga, stanje i perspektive. Hodajući transportni sistemi. Servisni i personalni roboti. Medicinski robotski sistemi. Vojni i policijski roboti. Drugi specijalni sistemi.

Mobilni roboti sa točkovima. Konstrukcija. Kinematika. Dinamičko modeliranje neholonomnog sistema. Upravljanje. Primeri industrijske i neindustrijske primene. Poseban naglasak na medicinske primene.

Humanoidni roboti. Dvonožni hod (kinematika, dinamika, problem ravnoteže, tačka nultog momenta). Redundansa. Sinergija čovekolikog kretanja (generalni pristup i primena u tipičnim zadacima).

Robotski sistemi u medicini i defektologiji. Protetički i ortotički uređaji (pregled stanja, upravljanje, primena). Roboti u defektologiji (kroz primere - kod poremećaja pisanja, ...).

Višenožni robotski sistemi.Kretanje i ravnoteža kod četvoronožnog i šestonožnog hoda.

Komunikacija čoveka i robota.

Interakcija robota sa okruženjem (inteligentni roboti).

LITERATURA
  1. Beleške sa predavanja
  2. V. Potkonjak: Robotika, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  3. S. Y. Nof: Handbook of Industrial Robotics, Wiley, New York
  4. Odabrana literatura iz časopisa

 

Više informacija o kursu možete naći na sajtu Odseka za signale i sisteme.