PRAKTIKUM IZ KONSTRUISANJA ELEKTRONSKIH UREĐAJA

Predavači
dr Slobodan Petričević
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
1 čas predavanja
1.5 čas laboratorijskih vežbi
Kontakt
slobodan@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Na početku kursa izlažu se svi zahtevi koji se postavljaju pri konstruisanju uređaja. Zatim se prelazi na pasivne i aktivne komponente, anlizirajući ih sa prektičnog stanovišta. Završetak kursa posvećen je tehnikama montaže sklopova i zaštite uređaja, kao i osnovama  pouzdanosti elemenata i uređaja.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Upoznaje studente sa praktičnim problemima, koji se javljaju pri konstruisanju elektronskih uređaja. Predmet sadrži vrlo malo teorije i skoro da ne sadrži ni jednu formulu. Predavanja služe da se student pripremi za rad u laboratoriji, koji predstalja i suštinu ovog predmeta.