AKVIZICIJA ELEKTROFIZIOLOŠKIH SIGNALA

Predavači
dr Milica Janković
Status
obavezan predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
1 čas vežbi
1 čas laboratorijskih vežbi
Kontakt
piperski@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA

Elektrode i elektronski sklopovi za akviziciju biopotencijala. Senzori za merenja u elektrofiziologiji. Instrumentacija za merenje biopotencijala (EEG, EMG, ENG, EKG). Kondicioniranje signala (transdjuseri). Merenja disajnih i vaskularnih karakteristika in vivo. Klinička merenja koncentracije gasova i jona krvi. Stimulatori. Merenja i greške, smetnje pri snimanju. Statističke metode za obradu rezultata merenja.

NASTAVNI PROGRAM

Elektrofiziološki signali: deterministički, stohastički, stacionarni, nestacionarni. Karakteristike elektrofizioloških signala: frekvencijski i amplitudski opsezi, biološki šum, artefakti. Osnovne komponente sistema za akviziciju: elektrode, pojačavači, kola za prilagođenje elektrofizioloških signala. Elektronski i magnetski stimulatori za elektrofiziološka merenja. Merni sistemi za elektrofiziološke signale: EKG, EEG, MEG, EMG, ENG, itd. Merenje impedanse. Merenje krvnog pritiska: direktne i indirektne metode. Merenje protoka gasova i tečnosti u organizmu. Merenje koncentracija supstanci u gasovima i tečnostima u organizmu. Holter monitori. Telemetrija za elektrofiziologiju.

Više informacija o kursu možete naći na sajtu Odseka za signale i sisteme.