METODE FORMIRANJA MEDICINSKE SLIKE

Predavači
dr Marinković Predrag
Status
obavezan predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
 
Kontakt
marinkovic@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Počinje se od fundamentalnih matematikih postavki teorije tomografije, koja je bazirana na Radonovoj transformaciji, vodeći računa o primeni u medicinskom slikanju (imidžingu). Analiziraju se transformacioni i iterativni algoritmi rekonstrukcije slike sloja. Detaljno se analiziraju (od transformnacionih metoda), između ostalih, metod projektovanja unazad (BP) i metod filtriranog projektovanja unazad (FBP) uz korišćenje klasičnog pristupa na zasnovanog na Furieovoj analizi, kako u paralelnoj, tako i u lepezastoj geometriji. Posvetiće se značajna pažnja prostornim filtrima za uklanjanje artefakata iz slike i povećanje kontrasta.Od iterativnih metoda (koji su u gotovo svim aspektima dominantni nad transformacionim i sve više zastupljeni u softverima medicinskih tomografskih sistema) detaljno se analiziraju neregularizovani i regularizovani metod najmanjih kvadrata, metod maksimalne verodostojnosti u slučaju Puasonove raspodele, kao i neki drugi značajni iterativni metodi, sve vodeći računa o nivou matematičkog znanja studenata. Formulisaće se osnovne veličine kojima se opisuje kvalitet slike (modulaciona prenosna funcija, funkcija širenja tačke, kontrast itd.). Daće se osnovni kriterijum za izbor broja potrebnih projekcija za rekonstrukciju slike bez artefakata.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Formiranje medicinske slike je fundamentalni predmet u kome su izložene osnove medicinskog slikanja, u prvom redu akvizicija podataka i rekonstrukcija slike iz projekcija. Predstavlja osnovu za razumevanje funkcionisanja rada uređaja za medicinsko slikanje i načina kako se iz podataka merenja dobija medicinska slika. Predmeti Nuklearna medicinska tehnika i Sistemi za digitalnu obradu slike su logičan nastavak ovog predmeta.