SISTEMI ODLUČIVANJA U MEDICINI

Predavači
dr Srđan Stanković
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
1 čas vežbi
1 čas laboratorijskih vežbi
Kontakt
stankovic@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA

Predmet daje uvid u procese odlučivanja na osnovu kojih se dolazi do zaključaka o dijagnozi i lečenju uprkos inherentnim neodređenostima; poseban naglasak je na primeni informacionih i komunikacionih tehnologija u tim procesima.

NASTAVNI PROGRAM

Odlučivanje u kliničkoj praksi. Istorijski osvrt.Oblasti kliničkih aplikacija i vrste sistema odlučivanja.

Diferencijalna dijagnoza. Neodređenost i verovatnoća u medicini. Korišćenje nove informacije: bajesovski pristup. Određivanje tačnosti kliničkih podataka. Odlučivanje prema očekivanoj vrednosti. Merenje ishoda tretmana. Odlučivanje u slučaju višedimenzionih ishoda. Selekcija i interpretacija dijagnostičkih testova.

Evaluacija kliničkih sistema odlučivanja. Cost-effectiveness i cost-benefit analiza. 

Ekspetski  sistemi u medicini. Akvizicija i reprezentacija znanja u medicini.

Sistemi zasnovani na znanju: inteligentno praćenje i intervencija. Arhitekture sistema.

Medicinska terminologija i dijagnoza korišćenjem baza znanja.

Primena rasplinute logike i neuralnih mreža u odlučivanju. Statističko obučavanje. Rudarenje po medicinskim bazama.

LITERATURA
  1. H. C. Sox, M. A. Blatt, M. C. Higgins, L. I. Marton: Medical Decision Making, Butterworth, Heinemann, 1998.
  2. E. H. Shortliffe et al.: Medical Informatics: Computer Applications in Health Care, Addison Wesley, New York, 1990.

 

Više informacija o kursu možete naći na sajtu Odseka za signale i sisteme.