METODE ANALIZE ELEKTROFIZIOLOŠKIH SIGNALA

Predavači
dr Nadica Miljković
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
1 čas vežbi
1 čas laboratorijskih vežbi
Kontakt
nadica.miljkovic@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA

Primena savremenih računarskih metoda obrade i analize signala na fiziološke signale u cilju dijagnostike i automatske dijagnostike.

NASTAVNI PROGRAM

Nastavni program uključuje analizu bioloških signala primenom Matlab programa.

Više informacija o kursu možete naći na sajtu Odseka za signale i sisteme.