OPTOELEKTRONSKI LASERSKI I MERNI SISTEMI

Predavači
dr Jovan Radunović
dr Petar Matavulj
dr Marko Barjakatarović
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
matavulj@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:
  • Upoznavanje sa savremenim optičkim mernim sistemima koji se koriste u industriji, za daljinsko merenje dimenzije, rastojanja, kvaliteta površine, temperature, vlažnosti i drugih neelektričnih veličina bitnih u visoko automativzovanim industrijskim procesima, za zaštitu dokumenata, kao i sa Machine Vision sistemima.
  • Razumevanje funkcionisanja optoelektronskih pojava koje se koriste u ovim sistemima.
  • Objašnjenje načina kako se konstuiše jedan složeni merno-upravljački sistem.
  • Praktična primena LabVIEW-a za upravljanje i kontrolu ovih sistema.
ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Upoznavanje se mernim metodama i principima merenja, koje se koriste u optoelektronskim mernim uređajima. Prezentacija kursa [ppsx 3 Mb].