PRIMENA LASERA U MEDICINI

Predavači
dr Vladimir Arsoski
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
arsosk@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Upoznaje studente sa osnovnim fizičkim zakonima i omogućava im uspešno praćenje rada lasera, primene lasera u medicini i osnovnih zakona modelovanja interakcije, osnova mernih tehnika lasera u medicini i dijagnostici, osnova dozimetrije i zaštite, kao i   zadataka u vezi konstrukcije lasera u medicinskim primenama i kompleksa za primenu.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?