TELEMEDICINA

Predavači
dr Branimir Reljin
Status
obavezan predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
ereljin@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA

Upoznaje studente sa osnovnim principima telemedicine: prikupljanja medicinskih podataka o pacijentu sa jedne strane i njihovog slanja na drugu lokaciju radi ispitivanja i formiranja dijagnoze

NASTAVNI PROGRAM

Osnovni principi telemedicine. Istorijat. Biomedicinski podaci i signali. Alfanumerički (tekstualni) podaci, 1D signali (EKG, EEG), 2D signali (slike u užem i širem smislu), 3D signali (sekvence slika ili zapreminsko prikazivanje objekata). Karakteristike slika sa različitih modaliteta: rentgenske slike, slike magnetne rezonancije, ultrazvučne, optičke, itd. Kompresija podataka. Arhiviranje, prenos i pretraživanje podataka. Osnovni elementi sistema za arhiviranje i prenos slika, PACS (Picture Archiving and Communication System). Standard za prikazivanje i razmenu demografskih podataka, HL7 (Health Level 7) i medicinskih slika, DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine), verzija 3.0. Prenos podataka. Telekomunikacioni zahtevi u telemedicini. Vrste komunikacija i mreža, hijerarhija protokola. Propusni opseg za različite potrebe prenosa. Povezivanje udaljenih korisnika. Internet u telemedicini. Odložena komunikacija: zapamti-pa-pošalji (store-and-forward) i interaktivna komunikacija. Tajnost, privatnost i zaštita podataka. Osnovni telemedicinski servisi. Opšti servisi i usluge: telekonsultacija, teleedukacija, teledijagnoza, telemonitoring, telenega. Posebni servisi: telepatologija, teleradiologija, teledermatologija, telepsihijatrija, telehirurgija. Uspostavljanje telemedicine u medicinskim ustanovama. Ekonomski, zakonski i etički aspekti telemedicine.

LITERATURA
  1. K. Kayser, J. Szymas, R. Weinstein: Telepathology, Springer-Verlag, Berlin, 1999.
  2. O. Ferrer-Rocca, M. Sosa-Iudicissa (eds.): Handbok of Telemedicine, IOS Press, Amsterdam, 1998.
  3. P. Spasić, I. Milosavljević, O. Jančić-Zguricas (eds.): Telemedicina, dvojezična monografija (srpsko-engleska), Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Beograd, 2000.