Stručne prakse

U cilju uspostavljanja i unapređenja već postojeće saradnje između Elektrotehničkog Fakulteta, kao obrazovne institucije i kompanija, odnosno naučno-istraživačkih organizacija, koje imaju potrebu za angažovanjem inženjera elektrotehnike, Katedra za Mikroelektroniku i tehničku fiziku je odlučila da pokrene program stručnih praksi za studente Odseka za fizičku elektroniku. U okviru ovog programa, studenti viših godina Odseka za Fizičku elektroniku imaće priliku da se upoznaju sa aktivnostima i projektima koje pojedine kompanije i institucije u zemlji ostvaruju u svim oblastima u kojima profil naših studenta može biti od koristi.

Program studentskih praksi, u perspektivi omogućava studentima da kroz praktičan rad steknu ne samo elementarno radno iskustvo već i uvid u mogućnosti zapošljavanja. Institucije koje podrže ovaj program imaće priliku da steknu uvid u sposobnosti naših studenata i mogućnost, da najbolje od njih, zadrže u svom okruženju. Konačno, Katedra za Mikroelektroniku i tehničku fiziku kroz ovako ostvarenu povratnu spregu, pored podizanja kvaliteta nastave, ima mogućnost da uskladi nastavne programe sa zahtevima privrede, razvojnih i naučnih delatnosti.

Studenti upisani prvi put u prvu godinu studija počevši od školske 2006/2007 godine pa nadalje, u svom planu studija imaju obavezu stručne prakse u 8. semestru. Međutim, pohađanje stručne prakse, kao važan segment u školovanju svakog inženjera, ne bi trebalo da bude obaveza, već želja svakog studenta. Iz tog razloga pozivamo sve zainteresovane studente Odseka za Fizičku elektroniku, koji ispunjavaju zahteve specificirane od strane Institucije u kojoj će praksa biti održana, da se prijave i konkurišu za mesto na stručnoj praksi.

Prijava za praksu treba da sadrži: naziv i šifru prakse za koju se student prijavljuje, motivaciono pismo, ocene iz predmeta koji pripadaju nastavnim oblastima za koje je praksa predviđena (ukoliko u okviru predloga stručne prakse postoji specifikacija oblasti), kontakt podatke. Prijave treba poslati putem elektronske pošte na nobel-prakse@etf.rs.

Studenti pre polaska na stručnu praksu treba da overe Uput kojim se upućuju na obavljanje stručne prakse (Uput). Gornji deo formulara popunjavaju i overavaju u Studentskom odseku pre polaska na stručnu praksu a predmetnog nastavnika obaveštavaju da odlaze na stručnu praksu. Popunjen i overen donji deo formulara treba da donesu predmetnom nastavniku nakon obavljene stručne prakse. Overu vrši institucija u kojoj je obavljena stručna praksa. Da bi studentima bio priznat predmet Stručna praksa pored ovako overenog Uputa moraju predmetnom nastavniku da dostave i Izveštaj sa stručne prakse napisan i potpisan na jednoj stranici A4 formata. U Izveštaju opisuju koji posao su radili i kakvo im je iskustvo sa odrađene stručne prakse. Studenti koji odrađuju stučnu praksu u inostranstvu umesto gore opisanog Uputa treba da donesu overenu/potpisanu potvrdu (sa memorandumom) da su obavili stučnu praksu u inostranoj instituciji koju treba da im izda ta institucija. U oba slučaja studenti moraju imati najmanje 80 radnih sati provedenih na stručnoj praksi i moraju dostaviti Izveštaj.

Lista raspoloživih praksi biće redovno ažurirana:

Praksa u JP Nuklearni objekti Srbije i Laboratoriji za zaštitu od zračenja, Institut za nuklearne nauke Vinča (#006KS)

Institucija:

JP Nuklearni objekti Srbije i Laboratorija za zaštitu od zračenja Institut za nuklearne nauke Vinča

Kratak opis aktivnosti:

 

Trajanje prakse:

dva meseca

Period održavanja:

15.04.2015. - 15.06.2015.

Radno vreme:

 

Broj studenata:

 

Datum raspisivanja prakse:

 

Rok za prijavu:

13.04.2015.


ZAHTEVI koje treba da ispuni KANDIDAT

Usmerenje:

Biomedicinski i ekološki inženjering

Godina studija:

4 (četvrta)

Prosečna ocena (minimalna):

 

Rad na računaru:

 

Strani jezik:

 

Napomena:

Prijava treba da sadrži ime i prezime studenta, broj indeksa, JMBG i broj lične karte. Prijave slati putem mejla na kstankovic@etf.rs

 

Izrada fiberoptičkog linka za napajanje i akviziciju podataka sa udaljenog senzora (#005SP)

Institucija:

Decode data communications

Kratak opis aktivnosti:

Student će biti uključen u realizaciju hardverske platforme za udaljeno napajanje i očitavanje senzora u industrijskom okruženju.

Trajanje prakse:

mesec dana

Period održavanja:

po dogovoru

Radno vreme:

8:00-16:00

Broj studenata:

1

Datum raspisivanja prakse:

05.10.2010.

Rok za prijavu:

20.10.2010.


ZAHTEVI koje treba da ispuni KANDIDAT

Usmerenje:

Optoelektronika, Optičke telekomunikacije i mreže, Fiberoptički senzori, Laserska tehnika

Godina studija:

4 (četvrta)

Prosečna ocena (minimalna):

6.50

Rad na računaru:

Programski jezik C

Strani jezik:

engleski jezik

Napomena:

 

 

Nelinearna i kvantna optika, holografija, optička metrologija, metamaterijali i fotonični kristali (#004JR)

Institucija:

Centar za fotoniku, Institut za fiziku

Kratak opis aktivnosti:

Modulacija polarizacije lasera pomoću nelinearnog kristala, udvajanje učestanosti lasera pomoću nelineranih kristala, modulacija frekvencije lasera pomoću akusto-optičkog i elektro-optičkog modulatora, saturaciona spektroskopija za stabilizaciju lasera - optika i elektronika za lokovanje lasera, pravljenje bregovih rešetki i fotoničnih kristala holografskim metodama, modno lokovanje kod femto-sekundnih lasera, proračuni struktura i generisanje struktura fotonksih metamaterijala, pravljenje elektronksih kola za napajanje fotodioda, peltie i piezo napajača, rad na strugu i bušilici (po potrebi i posle obuke).

Trajanje prakse:

do 2 meseca

Period održavanja:

jedanput godišnje

Radno vreme:

5 sati

Broj studenata:

2

Datum raspisivanja prakse:

28.09.2010.

Rok za prijavu:

20.10.2010.


ZAHTEVI koje treba da ispuni KANDIDAT

Usmerenje:

Optoelektronika, Optičke telekomunikacije i mreže, Laserska tehnika

Godina studija:

4 (četvrta)

Prosečna ocena (minimalna):

8.50

Rad na računaru:

PC

Strani jezik:

engleski jezik

Napomena:

Period održavanja prakse će biti preciziran u dogovoru sa prijavljenim kandidatima.

 

Priprema eksperimenta za ispitivanje fiberoptičkih senzora (#003JR)

Institucija:

Institut za nuklearne nauke "Vinča"

Kratak opis aktivnosti:

Kandidat će učestvovati u planiranju, pripremi i postavljanju eksperimentalne opreme za ispitivanje i karakterizaciju fiberoptičkih senzora.

Trajanje prakse:

do dva meseca

Period održavanja:

Od 01.11.2010 u periodu od 6 meseci

Radno vreme:

do 20 sati nedeljno

Broj studenata:

4

Datum raspisivanja prakse:

28.08.2010.

Rok za prijavu:

20.10.2010.


ZAHTEVI koje treba da ispuni KANDIDAT

Usmerenje:

Optoelektronika, Senzori i pretvarači, Fiberoptički senzori

Godina studija:

4 (četvrta)
ili master

Prosečna ocena (minimalna):

8.50

Rad na računaru:

PC

Strani jezik:

engleski jezik

Napomena:

Period održavanja prakse će biti preciziran u dogovoru sa prijavljenim kandidatima.

Razvoj i proizvodnja optičkih i pristupnih sistema prenosa (#002DG)

Institucija:

IRITEL AD Centar za sisteme prenosa

Kratak opis aktivnosti:

Fabrički i protokoli na terenu (factory and field acceptance testing) za prijem i puštanje u rad SDH optičkih sistema prenosa ODS2G5 IRITEL protoka do 2,5 Gbit/s.
Tehnologija i proces proizvodnje SDH sistema ODS2G5 IRITEL

Trajanje prakse:

dve nedelje

Period održavanja:

po dogovoru

Radno vreme:

09.00-15.00

Broj studenata:

4

Datum raspisivanja prakse:

10.06.2010.

Rok za prijavu:

01.07.2010.


ZAHTEVI koje treba da ispuni KANDIDAT

Usmerenje:

Optoelektronika, Optičke telekomunikacije i mreže, Laserska tehnika

Godina studija:

4 (četvrta)

Prosečna ocena (minimalna):

8.00

Rad na računaru:

PC

Strani jezik:

engleski jezik

Dodatni zahtevi:

 

Laseri i primena (#001XX)

Institucija:

Institut za nuklearne nauke VINČA

Kratak opis aktivnosti:

Parametarsko pruočavanje impulsnih lasera; Modifikacija materijala laserima; Emisiona plazma indukovana laserima.

Trajanje prakse:

mesec dana

Period održavanja:

od septembra 2010. godine

Radno vreme:

08.00-15.00

Broj studenata:

1

Datum raspisivanja prakse:

10.06.2010.

Rok za prijavu:

01.07.2010.


ZAHTEVI koje treba da ispuni KANDIDAT

Usmerenje:

/

Godina studija:

3 (treća)

Prosečna ocena (minimalna):

7.00

Rad na računaru:

/

Strani jezik:

/

Dodatni zahtevi:

/

Za eventualne dodatne informacije povodom konkretnih stručnih praksi ili povodom podataka koje je potrebno priložiti uz prijavu, potrebno je javiti se na nobel-prakse@etf.bg.ac.rs.