Laboratorija za fizičko-tehnička merenjaSoba : Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7
Rukovodilac laboratorije : dr Dragan Stankovic
Kontakt : Borivoje Andrić
Telefon :  
 
Laboratorijske vežbe : Fizičko-tehnička merenja
 
Kratak opis naučno-istraživačkih aktivnosti:

Ultrazvučni defektoskopi i medicinski ultrazvučni dijagnostički sistemi.

Multivibratorski merni mostovi.

Računarski sistemi za merenje neelektričnih veličina i određivanje dinamičkih karakteristika pretvarača za merenje temperature i mehaničkih veličina.

 
Detaljnije o aktivnostima:

U ranijem periodu rada, u Laboratoriji za FTM je razvijen veći broj prototipova ultrazvučnih defektoskopa i medicinskih ultrazvučnih dijagnostičkih sistema, (profesor Isailo Savić, danas Michael Savic) . To su bili prvi tipovi uređaja razvijenih u zemlji.

U kasnijoj fazi rada u okviru Laboratorije su bili razvijeni novi tipovi multivibratorskih mernih mostova u vezi kojih je objavljeno više radova u međunarodnim časopisima (profesor Dragan Stanković)

U novije vreme u laboratoriji su razvijeni računarski sistemi za merenje neelektričnih veličina i za određivanje dinamičkih karakteristika pretvarača za merenje temperature i mehaničkih veličina (prof. Dragan Stanković, asist. mr Miodrag Malović i asist. dr Tomislav Šekara)

Od 1980. godine u okviru Laboratorije za FTM deluje Ovlašćena laboratorija za pregled merila temperature.