DIZAJN NANOELEKTRONISKIH KVANTNIH STRUKTURA

Predavači
dr Jelena Radovanović
dr Vitomir Milanović
Status
master - izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
4 časa predavanja
Kontakt
radovanovic@etf.bg.ac.rs
milanovic@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Upoznavanje studenata sa najsavremenijim trendovima u oblasti kvantnih poluprovodničkih nanostruktura i struktura na bazi metamaterijala. Kurs obuhvata detaljan pregled fizičkih koncepata neophodnih za razumevanje funkcionisanja i dizajniranje naprednih nanoelektronskih naprava. Akcenat je kako na strukturama na bazi kvantih jama (kao što su kvantni kaskadni laseri, spinski filtri, konvertori za solarne ćelije i sl.), tako i na fotonskim heterostrukturama (na bazi fotonskih kristala, metamaterijala itd.)

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Tokom kursa studenti će ovladati znanjima koja će zatim moći da primene u rešavanju konkretnih problema kroz izradu projekata. Studenti koji razviju posebno interesovanje za problematiku kursa mogu se po želji uključiti u izradu projekata čiji bi potencijalni ishod uključivao oformljenje naučnih radova i publikovanje u domaćim i međunarodnim časopisima, kao I učešće na naučnim konferencijama. Mogućnost izrade master radova je uvek otvorena, a studenti se mogu obratiti predmetnim nastavnicima za podatke o aktuelnim temama.