Radovanović Jelena

redovni profesor

Soba: 104
Telefon: 011/3370-163
011/3218-309
E-mail: radovanovic@etf.bg.ac.rs
Web: http://mail.phy.bg.ac.yu/~solid/people/jelenaradovanovic/index.htm
Obrazovanje: Elektrotehnički fakutet, Beograd, diplomirala maja 1997., magistrirala aprila 1999., doktorirala februara 2001.
Interesovanja:
 • Elektronska struktura i optičke osobine kvantnih poluprovodničkih nanostruktura baziranih na III-V i nitridnim jedinjenjima
 • Globalna optimizacija linearnih i nelinearnih optičkih efekata u kvantnim strukturama (kvantne jame, superrešetke, Bragovski konfinirane strukture) primenom teorije optimalne kontrole, simuliranog odgrevanja i genetskog algoritma
 • Kvantni kaskadni laseri u magnetnom polju
 • Optimizacija spinski-zavisnih osobina nanostruktura baziranih na polumagnetnim i nemagnetnim poluprovodnicima
Kursevi: Kvantna mehanika (IV semestar, odsek FE)
Fizička elektronika čvrstog tela (V semestar, odsek FE)
Poluprovodničke kvantne nanostrukture (VIII semestar, odsek FE)

Kratka biografija:

Rođena je 16. jula 1973. godine u Beogradu. Diplomirala je maja 1997. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na Odseku za fizičku elektroniku, smer Optoelektronika i laserska tehnika. Magistrirala je aprila 1999.  godine, a doktorirala februara 2001. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. 1997. godine zaposlila se na Katedri za mikroelektroniku i tehničku fiziku, gde je radila do 1999. godine. Od 2000. do 2005. godine radila je kao istraživač na Institutu za fiziku u Zemunu, u Centru za fiziku čvrstog stanja i nove materijale, gde se nalazila u zvanju naučnog saradnika. Krajem 2003.  i početkom 2004, bila je angažovana kao Visiting Research Fellow, Institute of Microwaves and Photonics,  School of Electronic and Electrical Engineering, University of Leeds, UK.  U junu 2001. godine izabrana je u zvanje docenta na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, i angažovana na Katedri za mikroelektroniku i tehničku fiziku za izvodjenje nastave na nekoliko predmeta, a 2005. godine prešla je s punim radnim vremenom na Elektrotehnički fakultet.

Projekti:

 1. Kao istraživač-stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije bila je raspoređena na projekat "Mikroelektronika, optoelektronika i mikrosistemske tehnologije" (Ev. br. 10E05)"
 2. Projekat Saveznog Ministarstva za razvoj, nauku i životnu sredinu pod nazivom "Teorijska i eksperimentalna istraživanja poluprovodničkih mikrostruktura"
 3. Projekat Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine pod nazivom "Fizika niskodimenzionih i nanometarskih struktura i materijala" (ev. br 1469).
 4. Joint Project Grant (The Royal Society, saradnja Univerziteta u Leeds-u sa Univerzitetom u Beogradu): "Computational methods for the design optimization of quantum optoelectronic devices"
 5. Visiting Research Fellow na projektu EPSRC Research Grant (Engineering and Physical Sciences Research Council, UK), "Developing new optimization techniques for design and realization of mid- and far -infrared quantum cascade lasers"
 6. 2006. --, Projekat Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine pod nazivom "Nanostrukture i nanokomponente u fizickoj elektronici" (ev. br 141006).

Nagrade i priznanja:

 • Stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije
 • Nagrada Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj za najbolje mlade naučnike dodeljena 2002. godine.
 • Nagrada istraživačima koji su postigli izuzetne rezultate u istraživanjima u 2002. i 2003.godini, dodeljena 2004. godine
 • U junu 2004., na predlog Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine, odabrana je od strane Evropske Komisije (Research Directorate-General) da kao "outstanding young researcher in physical sciences" predstavlja Srbiju i Crnu Goru na 18. Internacionalnom susretu dobitnika Nobelove nagrade za fiziku sa mladim istraživačima, održanom u Lindau-u, Nemačka
 • Nagrada za najbolji usmeno prezentovan rad na Konferenciji YUCOMAT 2005. godine

Van fakultetska angažovanja:

 • Recenzent u časopisima: Physical Review B, Physica Status Solidi, European Physical Journal B
 • Recenzent radova na nacionalnoj Konferenciji ETRAN-a, i internacionalnoj Konferenciji MIEL

Saradnja sa inostranim institucijama:

 • Do sada učestvovala u dva zajednička projekta sa School of Electrical and Electronic Engineering, University of Leeds, UK

Izbor iz publikacija:

Autor je preko 60 naučnih radova, od toga oko 25 u međunarodnim časopisima sa impact factor-om, kao i 2 monografije

ODABRANI RADOVI U ČASOPISIMA SA IMPACT FACTOR-OM:

 1. J. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Indjin, "Optimization of spin-filtering properties in diluted magnetic semiconductor heterostructures", Journal of Applied Physics, Vol. 99, pp. 073905 (1-4), 2006.
 2. J. Radovanović, A. Mirčetić, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Indjin, P. Harrison, R. W. Kelsall, "Influence of the active region design on output characteristics of GaAs/AlGaAs quantum cascade lasers in a strong magnetic field", Semiconductor Science and Technology, Vol. 21, pp. 215-220, 2006.
 3. J. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Indjin, "Optimization of Semimagnetic Semiconductor-Based Nanostructures for Spintronic Applications", Material Science Forum, Vol. 518, Recent Developments in Advanced Materials and Processes, pp. 35-40, 2006.
 4. D. Indjin, S. Höfling,, A. Mirčetić, V.D. Jovanović, J. Radovanović, Z. Ikonić, N. Vukmirović, P. Harrison, V. Milanović, J.P. Reithmaier, and A. Forchel J. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Indjin, "Comparative Analysis of l~9mm GaAs/AlGaAs Quantum Cascade Lasers with Different Injector Doping", Material Science Forum Vol. 518, Recent Developments in Advanced Materials and Processes, pp. 29-34, 2006.
 5. J. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Indjin, P. Harrison, "Electron-phonon relaxation rates and optical gain in a quantum cascade laser in a magnetic field", Journal of Applied Physics, Vol. 97, pp. 103109 (1-5), 2005.
 6. J. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Indjin, "Control of optical gain in the active region of quantum cascade laser by strong perpendicular magnetic field", Material Science Forum Vol. 494, pp. 31-36, 2005.
 7. J. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Indjin, "Quantum well shape optimization of continuously graded  AlxGa1-xN structures by combined supersymmetric and coordinate transform method", Physical Review B, Vol. 69, No.11, pp. 115311 (1-8), 2004.
 8. J. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Indjin, "Optimization of intersubband optical nonlinearities in continually graded AlGaN Quantum Well Structures", Material Science Forum Vol. 453-454, Progress in Advanced Materials and Processes, pp. 21-26, 2004.
 9. J. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Indjin, V. Jovanović, P. Harrison, "Optimal design of GaN/AlGaN Bragg-confined structures for intersubband absorption in the near infrared spectral range", IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. 39, No. 10, pp. 1297-1304, 2003.
 10. J. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Indjin, "Global optimization of semiconductor quantum well profile: Maximizing the nonlinear electro-optic coefficients", Material Science Forum Vol. 413, Contemporary Studies in Advanced Materials and Processes, pp. 21-26, 2003.
 11. J. Radovanović, V. Milanović, D. Indjin, Z. Ikonić, "Intersubband absorption at 1.3?m in optimized GaN/AlGaN Bragg-confined structures", Journal of Applied Physics, Vol. 92, No. 12, pp. 7672-7674, 2002.
 12. J. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Indjin, "Global optimization of semiconductor quantum well profile for maximal optical rectification by variational calculus", Semiconductor Science and Technology, Vol. 17, pp. 716-720, 2002.
 13. J. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Indjin, "Quantum-well profile optimization for maximal Stark effect and application to tunable infrared photodetectors", Journal of Applied Physics, Vol. 91, No.1, pp. 525-527, 2002.
 14. V. Jovanović, D. Indjin, Z. Ikonić, V. Milanović, J. Radovanović, "Design of GaN/AlGaN quantum wells for maximal intersubband  absorption in 1.3mm<l<2mm wavelength range", Solid State Communications, Vol. 121, pp. 619-624, 2002.
 15. J. Radovanović, G. Todorović, V. Milanović, Z. Ikonić and D. Indjin, "Two methods of quantum well profile optimization for maximal nonlinear optical susceptibilities", Physical Review B, Vol. 63, 115327 (1-9), 2001.
 16. J. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Indjin, "Quantum well shape optimization by variational calculus: Maximizing the Stark effect and quantum interference derived electro-optic susceptibility", Optics Communications, Vol. 194, pp. 181-190, 2001.
 17. J. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Indjin, "Global optimization of intersubband resonant third harmonic generation in semiconductor quantum-well structures", Solid State Communications, Vol. 118, pp. 145-149, 2001.
 18. Indjin, I. Stanković, J. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, "Supersymmetric Quantum-well Shape Optimization for Intersubband Bound-continuum Second Harmonic Generation", Superlattices and Microstructures, Vol. 28, No. 2, pp. 143-150, 2000.
 19. Radovanović, D. Indjin, V. Milanović, Z. Ikonić, "Intersubband nonlinear optical susceptibility and electro-optical coefficients in asymmetric Bragg-confined coupled quantum wells", Physica Scripta, Vol. 61, pp. 381-384, 2000.
 20. J. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić and D. Indjin, "Intersubband absorption in Poschl-Teller-like semiconductor quantum wells'', Physics Letters A, Vol. 269, No. 2-3, pp. 179-185, 2000.
 21. J. Radovanović, D. Indjin, V. Milanović, Z. Ikonić, "Optimization of intersubband nonlinear optical susceptibilities in asymmetric Bragg-confined structures", Material Science Forum, Trends in Advanced Materials and Processes, Vol. 352, pp. 225-230, 2000.
 22. J. Radovanović, D. Indjin, V. Milanović, Z. Ikonić, "Resonant intersubband harmonic generation in asymmetric Bragg-confined quantum wells", Solid State Communications, Vol. 110, pp. 339-343, 1999.
 23. J. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić and D. Indjin, "Quantum-well shape optimization for intersubband-related electro-optic modulation properties", Physical Review B, Vol. 59, No. 8, pp. 5637-5642, 1999.
 24. D. Indjin, Z. Ikonić, V. Milanović, J. Radovanović, "Optimization of Resonant Second and Third Order Nonlinearities in Step and Continuously graded Semiconductor Quantum Wells", IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. 34, pp. 795-802, 1998.
 25. D. Indjin, J. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, G. Todorović, "Intersubband Resonant Third Harmonic Generation in Asymmetric semiconductor Quantum Wells", Solid State Phenomena, Vols. 61-62, pp. 223-226, 1998.

MONOGRAFIJE:

 1. J. Radovanović, "Global optimization of nanostructures", Endowment Andrejević, Biblioteka Dissertatio, 2002.
 2. J. Radovanović, "Nelinearna optika kvantnih jama", Zadužbina Andrejević, Biblioteka Academia, 2000.