POLUPROVODNIČKE KVANTNE NANOSTRUKTURE

Predavači
dr Milan Tadić
dr Jelena Radovanović
dr Vladimir Arsoski
dr Nikola Vuković
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
milanovic@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Pored uvodnih razmatranja, kurs sadrži poglavlja vezana za elektronske osobine, optičke I transportne osobine nanostruktura, u prvom redu kvantnih jama, superrešetki, kvantnih žica i kvantnih tačaka.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

U okviru ovoga predmeta student stiče osnovna znanja o nanostrukturama, koje predstavljaju danas  najpropulzivniju oblast fizičke elektronike, kako kod nas tako I u svetu. Kurs je kocipiran tako, da obuhvata najsavremeniji pogled na Teoriju kvantnih nanostruktura.

prof. dr Milan Tadić - prezentacija kursa [pdf approx. 1.7 Mb]