Tadić Milan

redovni profesor

Soba: soba 100
Telefon: 011/3370-088 i 011/3218-315
E-mail: tadic@etf.bg.ac.rs
Web: http://mtf.etf.rs/tadic
Obrazovanje:

Elektrotehnički fakultet diplomirao 1989, magistrirao 1992 i doktorirao 1995 na istom fakultetu

Interesovanja:

Teorija elektronske strukture, mehaničkih, optičkih i transportnih osobina nanostruktura i nanokomponenata. Do sada je razvio modele za kvantne jame, kvantne žice i kvantne tačke. Trenutne oblasti interesovanja su samoasemblirane (napregnute) kvantne tačke u magnetskom polju i kvantne tačke sacinjene od razblaženih magnetskih poluprovodnika, sa perspektivnom primenom u spintronici, kao i mešanje stanja u spregnutim kvantnim tačkama za primenu u kvantnom računarstvu.

Kursevi: Osnovne studije:
Fizika 1
Kvantna mehanika
Mikroelektronika i nanoelektronika
Kvantne poluprovodničke nanostrukture
Nanotehnologije i nanokomponente

Diplomske studije:
Nanomagnetizam i nanospintronika

Doktorske studije:
Modelovanje nanostruktura
Kvantna optika

Kratka biografija:

Doktorirao 1995. godine sa temom iz oblasti elektronskih i optičkih osobina nanostruktura. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu zaposlen je od 1989. godine, najpre kao asistent pripravnik. 1993. godine izabran je u zvanje asistenta, 1995. godine u zvanje docenta, a 2002. godine u zvanje vanrednog profesora.

Projekti:

 1. "Teorijska analiza elektronskih i optičkih karakteristika nanostruktura" Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine

Nagrade i priznanja:

 • Nagrada za najbolji rad ETRAN-a u sekciji SD 1992. godine.
 • Druga nagrada za naučno-istrazivački rad Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine 2004. godine.

Van fakultetska angažovanja:

 • Recenzent za časopise Physical Review Letters i Physical Review B.
 • Recenzent radova na domaćim konferencijama (ETRAN, SFKM itd)

Saradnja sa inostranim institucijama:

 • Poslednjih 5 godina intenzivno saradjuje sa Centrom za teoriju kondenzovane materije, Univerziteta u Antverpenu, Belgija.

Izbor iz publikacija:

KNJIGE:

 1. M. Tadić, "Poluprovodničke nanostrukture", Zadužbina Andrejević, Beograd, 1998.
 2. M. Tadić, R. Ramović, "Zbirka zadataka iz mikroelektronike", Akademska misao, Beograd, 2001.

RADOVI PUBLIKOVANI U POSLEDNJE DVE GODINE U MEĐUNARODIM ČASOPISIMA:

Publikovao do sada 22 rada u međunarodnim časopisima, koji su citirani oko 50 puta od strane drugih autora.
 1. M. Tadić and F. M. Peeters, "Binding of electrons, holes, and excitons in symmetric strained InP/InGaP triple quantum-dot molecules", Physical Review B, Vol. 70, 195302, 2004.
 2. M. Tadić and F. M. Peeters, "Exciton states and oscillator strength in two vertically coupled InP/InGaP quantum discs", Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 16, 8633-8652, 2004.
 3. M. Tadić, V. Mlinar, and F. M. Peeters, " Multiband k.p calculation of exciton diamagnetic shift in InP/InGaP self-assembled quantum dots", Physica E, Vol. 26, 212-216, 2005.
 4. M. Tadić and F. M. Peeters, "Intersublevel magnetoabsorption in the valence band of p-type InAs/GaAs and Ge/Si self-assembled quantum dots", Physical Review B, Vol. 71, 125342, 2005.
 5. V. Mlinar, M. Tadić, B. Partoens, and F. M. Peeters, "Nonsymmetrized Hamiltonian for semiconducting nanostructures in a magnetic field", Physical Review B, Vol. 71, 205305, 2005.