MIKROELEKTRONIKA I NANOELEKTRONIKA

Predavači
dr Milan Tadić
dr Vladimir Arsoski
Dušan Jakovljević
Status
obavezan predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
tadic@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Upoznaje studente sa postupcima projektovanja i izrade poluprovodničkih naprava mikro i nano-dimenzija, fizičkim i tehnološkim ograničenjima pri minijaturizaciji i uticaju minijaturizacije na električne karakteristike tih naprava. Na osnovu toga dolazi se do rešenja za postojeće i potencijalno nove elektronske elemente i integrisana kola (IK) sa optimalno mogućim karakteristikama.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Daje potrebna znanja o projektovanju, načinu rada i karakteristikama mikroelektronskih i nanoelektronskih poluprovodničkih naprava, senzora, funkcionalnih blokova i integrisanih kola, koji su sastavni delovi svih savremenih uređaja.