NANOELEKTRONSKE NAPRAVE

Predavači
dr Milan Tadić
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
tadic@etf.bg.ac.rsPREDMET KURSA:

Predmet daje osnovne informacije o nanotehnologijama, a zatim analizira transportne i optičke osobine nanostruktura, kao i konkretne komponente, kao što su jednoelektronski tranzistori, karbonske nanotube i spintronske komponente. Ukratko se analiziraju i komponente sa perspektivnom primenom u kvantnom računarstvu.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Upoznavanje sa najmodernijim tehnološkim postupcima za izradu elektronskih i fotonskih komponenata nanometarskih dimenzija, efektima u tim komponentama, načinom rada komponenata i njihovim primenama. Za ove komponente se predvidja da dominiraju u primenama u elektronskim kolima i uređajima razvijenim u tehnološki naprednim zemljama posle 2010 godine.