KVANTNA MEHANIKA

Predavači
dr Vitomir Milanović
dr Milan Tadić
dr Jelena Radovanović
Status
obavezan predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
milanovic@etf.bg.ac.yu

PREDMET KURSA:

Predmet se izlaže teorijski počev od fundamentalnih postavki kvantne mehanike, preko osnova operatorskog prilaza. Detaljno se analiziraju modeli pravougaone kvantne jame, linearnog harmonijskog oscilatora i vodonikovog atoma, zatim približne metode i na kraju spin elektrona.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Kvantna mehanika je fundamentalni predmet u kome su izložene osnove talasne prirode čestica, u prvom redu elektrona. Ovaj predmet je osnova za dalji kvantno-mehanički tretman elektronskih, optičkih i transportnih osobina materijala, struktura i naprava. Pored toga ovaj predmet predstavlja osnovu za razumevanje funkcionisanja rada nanostruktura, nanoelektronskih i nanofotonskih naprava.