KVANTNA MEHANIKA

Nivo : osnovne studije
Status : izborni
Broj kredita : 6
Semestar : IV
Fond časova : 3+2
 
Profesor : dr Vitomir Milanović
dr Milan Tadić
dr Jelena Radovanović
Asistent :  
 
Poželjno predznanje : Fizika I
Fizika II
Matematika (posebno poglavlja: diferencijalne jednačine, specijalne funkcije, jednačine matematičke fizike)
Dalja nadogradnja : Fizička elektronika čvrstog tela
Poluprovodničke kvantne nanostrukture
Nanotehnologije i nanokomponente
Kvantna elektronika
 
Struktura ispita : Ispit se polaže iz jednog dela.
Tokom nastave rade se domaći zadaci. Na polovini predavanja: kolokvijum iz do tada predenog gradiva. Student koji položi ovaj kolokvijum, gradivo obuhvaćeno ovim kolokvijumom, ne polaže na ispitu u bilo kom roku.
 
Literatura :
1. D. Ivanović: Kvantna mehanika, Naučna knjiga. Beograd, 1974.
2. Jasprit Singh: Quantum mechanics; Fundamentals and Applications to Technology, John Wiley, New York, 1993.