KVANTNA ELEKTRONIKA

Predavači
dr Dejan Gvozdić
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
gvozdic@etf.bg.ac.rsPREDMET KURSA:

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima kvantne elektronike. Razumevanje funkcionisanja kvantnih generatora i njihova primena. Osposobljavanje studenata za proračun parametara optičkih sistema i kvantnih generatora.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Preporučuje se pre svega studentima koji su zainteresovani da nastave studiranje u oblasti Optoelektronike, Fiberoptičkih senzora, Optičkih telekomunikacija i mreža