KVANTNA ELEKTRONIKA

Vremenski zavisna perturbaciona teorija. Matrica gustine. Vremenska evolucija matrice gustine. Vibracija kristalne rešetke i njena kvantizacija. Elektromagnetsko polje i njegova kvantizacija. Propagacija optičkog snopa u homogenom i sočivastom medijumu. Optički rezonatori. Interakcija elektromagnetskog polja i atomskog sistema. Laserske oscilacije i njihov šum i spektar. Q-switching i mode-locking lasera. Poluprovodnička laserska dioda i neki specifični laserski sistemi. Modulacija optičkog zračenja. Uvod u nelinearnu optiku- generacija drugog harmonika i parametarske oscilacije. Nelinearnost trećeg reda-Stimulisano Ramanovo i Briulenovo rasejanje.