Gvozdić Dejan

redovni profesor

Soba: soba 86
Telefon: 011/3370-660
E-mail: gvozdic@etf.bg.ac.rs
Web: -
Obrazovanje:

Elektrotehnički fakultet, diplomirao 1989., magistrirao 1992. i doktorirao 1995. godine, na istom fakultetu.

Interesovanja:

U toku svog dosadašnjeg naučnog i stručnog rada Dejan Gvozdić je radio na nizu problema koji se odnose na oblast optoelektronike, fotonike i optičkih komunikacija, a u poslednje vreme, spintronike i nanoelektronike. Na početku svog rada bavio se problemima modelovanja i analize odziva PIN i MSM fotodetektora. U oblasti fotonike intenzivno je radio na modelovanju poluprovodničkih optičkih pojačavača, komutatora, nanostrukturnih lasera, terahercnih izvora i detektora zračenja. U okviru navedenog, bavio se određivanjem zonske strukture kvantno konfiniranih heterostruktura primenom k.p teorije, izračunavanjem optičkog pojačanja, proučavanjem dinamike odziva i transportnih efekata u laserima. Pored toga, bavio se problemima unutarzonskih optičkih prelaza u kvantno konfiniranim heterostrukturama, sa naglaskom na apsorpciju i emisiju u terahercnoj oblasti spektra. Od 2003. godine proširio je svoje interesovanje na problematiku spintronike i modelovanje naprava baziranih na Rashba i Dresselhaus efektu u poluprovodničkim nanostrukturama. Ova istraživanja su bazirana na 8×8 k.p teoriji, koja omogućava proučavanje interakcije između ova dva efekta na rotaciju i precesiju spina nosilaca u provodnoj i valentnoj zoni poluprovodničkih nanostruktura. Konačno, u oblasti interesovanja ubrajaju se optičke komunikacije u okviru kojih se bavio istraživanjem šema koherentne detekcije, nelienarnih efekata i četvorotalasnog mešanja u poluprovodničkim nanostrukturama, integrisanim fotonskim kolima i podesivim integrisanim predajnicima, prijemnicima i konverterima talasnih dužina.

Pregled istraživačkih aktivnosti Grupe za fotoniku i fotonske komunikacije : prezentacija [flash swf, 3.5 MB]

Kursevi: Osnovne studije:
Osnovi fizičke elektronike
Kvantna elektronika
Statistička fizika
Optičke telekomunikacije

Master studije:
Optičke telekomunikacije 2
Spintronika
Projektovanje aktivnih fotonskih integrisanih kola

Doktorske studije:
Fotonske komunikacije
Modelovanje poluprovodničkih lasera

Kratka biografija:

Dejan Gvozdić je diplomirao (1989.), magistrirao (1992.) i doktorirao (1995.) na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1989. zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je trenutno redovni profesor angažovan na kursevima Fizike, Fizičke i kvantne elektronike, Statističke fizike, Optičkih komunikacija i Spintronike. U toku 1998. i 2001. boravio je na Institutu za poluprovodničke tehnologije u Braunšvajgu (Nemačka) u okviru projekta DFG (Prof. Dr. A. Schlachetzki), gde se bavio problematikom optičkih prekidača i lasera na kvantnim žicama. Nakon skoro dve godine provedene u Beogradu (2001-2003) odlazi na Kraljevski Tehnološki Institutut u Štokholmu (Švedska), departman za Fotoniku i mikrotalasni inženjering, gde je radio je na projektu "Spin Electronics" finansiranog od strane švedskog ministarstva nauke u saradnji sa Dr. Ulfom Ekenbergom. Od 2006-2009. godine je obavljao funkciju prodekana za nauku i saradnju sa privredom na Elektrotehničkom fakultetu. Od 2009. do 2015. godine obavljao je funkciju šefa Katedre za mikroelektroniku i tehničku fiziku.

Projekti:

 1. "Fotonske komponente i sistemi", Ministarstvo nauke, 01.01.2010
 2. "Techniques Of Modulation And Remodulation for PON", FCT/PTDC, 01.01.2010-31.12.2012.
 3. "Fotonske komunikacije", evb. 160001, Ministarstvo nauke, 01.01.2008
 4. "Nanostrukture i nanokomponente u fizičkoj elektronici poluprovodnika", evb. 141006, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 01.01.2005
 5. "Teorijska analiza elektronskih i optičkih karakteristika nanostruktura", evb. 101847, Ministarstvo za nauku tehnologiju i razvoj Republike Srbije

Nagrade i priznanja:

 • Nagrada "Aleksandar Marinčić" za naučni doprinos u oblasti mikrotalasne tehnike, tehnologije i sistema za 2015. godinu.
 • Nagrada "Prof. Dr. Ilija Stojanović" za naučni doprinos u oblasti telekomunikacija za 2014. godinu.
 • Nagrada iz fonda "Branko Raković" za objavljene radove u toku 1996/97 godine.
 • Najbolji rad u sekciji Mikroelektronika i Optoelektronika ETRAN 2002.

Van fakultetska angažovanja:

 • Recenzent za časopise IEEE Journal of Lightwave Technology, IEEE Photonics Technology Letters
 • Recenzent radova na domaćim konferencijama (ETRAN, TELFOR)

Saradnja sa inostranim institucijama:

 • Od 2010. godine sarađuje sa dr Milanom Mašanovićem, Freedom Photonics, USA.
 • Od 2002. godine intenzivno sarađuje sa dr. Ulfom Ekenbergom, Kraljevski Tehnološki Institut, Štokholm, Švedska.

Izbor iz publikacija:

KNJIGE I MONOGRAFIJE:

 1. Jasna Crnjanski, Dejan Gvozdić: "Zbirka zadataka iz optičkih telekomunikacija," Akademska misao, 2018 (ISBN 978-86-7466-722-4)
 2. Dejan Gvozdić, Angelina Totović: "Traveling-Wave and Reflective Semiconductor Optical Amplifiers," book chapter in "Handbook of Optoelectronic Device Modeling & Simulation," CRC Press, 2017, ISBN 978-1-4987-4946-6.
 3. U.Ekenberg and D.M. Gvozdić,Poglavlje 11: „Spin Splitting in Modulation-Doped Semiconductor Quantum Wells,“ u "Quantum Wells: Theory, Fabrication and Applications," Nova Science Publishers, ISBN-13: 978-1606925577, March 2010;
 4. M. Bjelica, P. Matavulj, D. Gvozdić: "Zbirka zadataka iz optičkih telekomunikacija," Akademska misao, (ISBN 86-7466-206-4)
 5. D. Gvozdić: "MSM fotodetektori," Zadužbina Andrejević (1999). (ISBN 86-7244-077-3) (monografija)
 6. T. Keča i D. Gvozdić "Praktikum za laboratorijske vežbe iz Fizike materijala (Ideo)," Skriptarnica Elektrotehničkog fakulteta, (1993).

RADOVI PUBLIKOVANI U MEĐUNARODIM ČASOPISIMA SA IMPACT FAKTOROM:

 1. D. M. Gvozdić, A.R. Totović, J.V. Crnjanski, M.M. Krstić, S.A. Gebrewold, J. Leuthold: "Self-Seeded RSOA Fiber Cavity Laser and the Role of Rayleigh Backscattering-An Analytical Model," Journal of Lightwave Technology, vol. 35, no. 22, pp. 4845 - 4850 (2017).
 2. A. R. Totović, V. Levajac, D.M. Gvozdić: "Electro-optical modulation bandwidth analysis for traveling-wave and reflective semiconductor optical amplifiers in transparency operating regime," Optical and Quantum Electronics, vol. 48, no. 4, pp. 262 (1-9) (2016).
 3. S.A. Gebrewold, R. Bonjour, S. Barbet, A. Maho, R. Brenot, P. Chanclou, M. Brunero, L. Marazzi, P. Parolari, A. Totovic, D. Gvozdic, D. Hillerkuss, C. Hafner, J. Leuthold: "Self-seeded RSOA-fiber cavity lasers vs. ASE spectrum-sliced or externally seeded transmitters-A comparative study," Applied Sciences, vol. 5, no. 4, pp. 1922-1941, (2015)
 4. U. Ralević, G. Isić, B. Vasić, D.M. Gvozdić, and R. Gajić: "Role of waveguide geometry in graphene-based electro-absorptive optical modulators," Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 48, pp. 355102 (2015)
 5. M.M. Krstić, J.V. Crnjanski, A.R. Totović, D.M. Gvozdić: "Switching of Bistable Injection-Locked Fabry–Pérot Laser by Frequency Detuning Variation", IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 21, No. 6, pp. 1801509 (2015)
 6. V.J. Topić, J.V. Crnjanski, M.M. Krstić, A.R. Totović, D.M. Gvozdić: "Analytical Method for Calculation of the Photon Lifetime and External Coupling Coefficient in Index-Coupled Phase-Shifted DFB Lasers", IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 21, No. 6, pp. 1503209 (2015)
 7. A.R. Totović, J.V. Crnjanski, M.M. Krstić, D.M. Gvozdić, D.M: "Numerical Study of the Small-Signal Modulation Bandwidth of Reflective and Traveling-Wave SOAs", IEEE Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, No. 16, pp. 2758 - 2764 (2015)
 8. N. Kamaraju, W. Pan, U. Ekenberg, D. M. Gvozdić, S. Boubanga-Tombet, P. C. Upadhya, J. Reno, A. J. Taylor, and R. P. Prasankumar: "Terahertz magneto-optical spectroscopy of a two-dimensional hole gas," Applied Physics Letters, Vol. 106, pp. 031902 (2015)
 9. A.R. Totović, J.V. Crnjanski, M.M. Krstić, D.M. Gvozdić: "An Efficient Semi-Analytical Method for Modeling of Traveling-Wave and Reflective SOAs," IEEE Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, No. 11, pp. 2106 - 2112 (2014)
 10. M. M. Krstić, J. V. Crnjanski, and D. M. Gvozdić: "Switching time and energy in bistable injection-locked semiconductor multi-quantum-well Fabry-Perot lasers," Physical Review A, Vol. 88, pp. 063826 (2013).
 11. A. Totović, J. Crnjanski, M. Krstić, M. Mašanović and D. Gvozdić "A Self-Consistent Numerical Method for Calculation of Stady-State Characteristic of Travelling-Wave and Relfective SOAs," IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 19., pp. 3000411 (2013)
 12. M. Krstić, J. Crnjanski, M. Mašanović, L. Johansson, L. Coldren and D. Gvozdić "Multivalued Stability Map of an Injection-Locked Semiconductor Laser," IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 19., pp. 1501408 (2013)
 13. M. Krstić, J. Crnjanski, M. Mašanović, L. Johansson, L. Coldren and D. Gvozdić "Detailed Stability Map and Bistability Investigation for Injection-Locked Fabry-Perot Semiconductor Lasers," Semiconductor Laser Conference (ISLC), 23rd 2013 IEEE International, pp. 126-127 (2012)
 14. B. Stupovski, J. Crnjanski and D. Gvozdić "Miniband Electronic Structure of Quantum Dash Array," Journal of Applied Physics, Vol. 112., pp. 123716 (2012)
 15. A. Totović, J. Crnjanski, M. Krstić and D. Gvozdić "Modeling of Carrier Dynamics in Multi-Quantum Well Semiconducor Optical Amplifiers," Physica Scripta, Vol. T149., pp. 014032 (2012)
 16. A. Zlitni, M. Krstić and D. Gvozdić "Modulation Response and Bandwidth of Injection-Locked Fabry-Perot Laser Diodes," Physica Scripta, Vol. T149., pp. 014033 (2012)
 17. M. Krstić, J. Crnjanski and D. Gvozdić "Injection Power and Detuning-Dependent Bistability in Fabry-Perot Laser Diodes," IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 18., pp. 826-833 (2012)
 18. D. Gvozdić, M. Krstić and J. Crnjanski "Switching time in optically bistable injection-locking semiconductor lasers," Optics Letters, Vol. 36., pp. 4200-4202 (2011)
 19. B. Stupovski, J. Crnjanski and D. Gvozdić "Application of coordinate transformation and finite difference method in numerical modeling of quantum dash band structure," Computer Physics Communications, Vol. 182., pp. 289-298 (2011)
 20. J. Crnjanski and D. Gvozdić, "Mid- and far-intersubband absorption in quantum dash nanostructures," Applied Physics Letters, Vol. 97., pp. 091906-091908 (2010)
 21. M. Krstić and D. Gvozdić, "Side-Mode-Suppression-Ratio of Injection-Locked Fabry-Perot Lasers," Acta Physica Polonica A, Vol. 116., pp. 664-667 (2009)
 22. J. Crnjanski and D. Gvozdić, "Intersubband Absorption in Quantum Dash Nanostructures," Acta Physica Polonica A, Vol. 116., pp. 668-671 (2009)
 23. D. Gvozdić and U. Ekenberg, "Novel mechanism for rapid spin flip with increasing in-plane wave vector in slightly asymmetric modulation-doped quantum wells," Journal of Physics: Conference Series 100, (2008)
 24. U. Ekenberg and D. Gvozdić, "Analysis of electric-field-induced spin splitting in wide modulation-doped quantum wells," Physical Review B, Vol. 78., pp. 205317-205326 (2008)
 25. D. Gvozdić and U. Ekenberg, "Rapid spin flip in a spin subband at an anticrossing region in a slightly asymmetric modulation-doped quantum well", Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Vol. 40., pp. 2081-2083 (2008)
 26. D. Gvozdić and U. Ekenberg, "Efficient switching of Rashba spin splitting in wide modulation-doped quantum wells," Applied Physics Letters, Vol. 90, pp. 053105-053107 (2008)
 27. D. Gvozdić and U. Ekenberg, "Strong dependence of spin direction and wave function localization on in-plane wave vector in wide modulation-doped quantum wells," Journal of Physics: Conference Series 61, pp. 273-277
 28. D.M. Gvozdić and U. Ekenberg, "Superiority of p-type spin transistors," Physica Scripta, Vol. T126, pp. 21-26 (2006).
 29. D.M.Gvozdić and U. Ekenberg, "Efficient switching of Rashba spin splitting in wide modulation-doped quantum wells", Applied Physics Letters, Vol. 90, pp. 053105-053107 (2007). This paper has been selected by D. Awschalom for Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, Vol. 15, (2007).
 30. J. Crnjanski and D. Gvozdić, "Band Structure and Intersubband Absorption in Modulation-Doped V-groove Quantum Wires", Journal of Applied Physics, Vol. 101, pp. 013104 (2007).
 31. D.M. Gvozdić and U. Ekenberg, "Investigation of the super-efficient Rashba effect by simulation of Shubnikov-de Haas oscillations in a two-dimensional hole gas", Physica E, Vol. 34, pp. 377-380 (2006).
 32. D.M. Gvozdić and U. Ekenberg, "Beyond the Rashba effect", Physica E, Vol. 32, pp. 458-461 (2006).
 33. D.M. Gvozdić and U. Ekenberg, "Superefficient electric-field-induced spin-orbit splitting in strained p-type quantum wells", Europhysics Letters, Vol. 73, pp. 927-933 (2006).
 34. D.M. Gvozdić, U.Ekenberg and L.Thylén, "Comparison of performance of n-type and p-type spin transistors with conventional transistors", Journal of Superconductivity, Vol. 18, pp. 349-356 (2005).
 35. D.M. Gvozdić and A. Schlachetzki, "Modulation response of V-Groove Quantum-Wire Laser", IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. 41, pp. 842-847 (2005).
 36. D.M. Gvozdić and A. Schlachetzki, "Intersubband Absorption in V-groove Quantum Wires", Journal of Applied Physics, Vol. 94, pp. 5049-5052 (2003).
 37. D.M. Gvozdić and A. Schlachetzki, "Influence of Temperature and Optical Confinement on Threshold Current of an InGaAs/InP Quantum Wire Laser", IEEE Journal of Selected Topics of Quantum Electronics, Vol. 9, pp. 732 (2003).
 38. D.M. Gvozdić, N.M. Nenadović and A. Schlachetzki, "Gain and Threshold-Current Calculation of V-Groove Quantum-Wire InGaAs-InP Laser", IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. 38, pp. 1565 (2002).
 39. D. Gvozdić and A. Schlachetzki, "Electronic States in the Conduction-Band of V-Groove Quantum Wires", Journal of Applied Physics, Vol. 92, pp. 2023 (2002).
 40. D. Gvozdić, P. Nikolić and J. Radunović, "Optimization of a Resonant Cavity Enhanced MSM Photodetector", Semiconductor Science and Technology, Vol. 15, pp. 630 (2000).