STATISTIČKA FIZIKA

Predavači
dr Dejan Gvozdić
dr Marko Krstić
Status
obavezan predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
gvozdic@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Sistem mnoštva čestica u ravnoteži i neravnoteži. Kinetički model i makroskopski drift difuzioni model.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Discipline kao što su: mikro i nanoelektronika, fotonika, bioelektronika,...sastoje se od sistema mnoštva čestica: elektrona, fotona, molekula,... Kako opisati ove sisteme uzimajući u obzir sve značajne interakcije izmedu čestica sistema? Kako se to primenjuje i koristi u ovim oblastima?