OPTIČKE TELEKOMUNIKACIJE

Predavači
dr Dejan Gvozdić
dr Jasna Crnjanski
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
jafa@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

U okviru kursa Optičke telekomunikacije obrađuju se osnove optičkog prenosa informacija, na kome se zasniva najnovija generacija savremenih telekomunikacionih mreža visokog informacionog kapaciteta. Razmatraju se fundamentalne fizičke pojave na kojima se zasniva funkcionisanje osnovnih optoelektronskih komunikacionih naprava i fizičke pojave i procesi koji utiču na pravilno funkcionisanje optičkog komunikacionog lanca.

Sadržaj i metode izvođenja nastave na ovom kursu su unapređeni kroz projekat eFOTON realizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2020/2021. godine.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Ovaj kurs objedinjuje fundamentalna znanja stečena na bazičnim predmetima kao što su Osnovi fizičke elektronike i Elektromagnetika i nadograđuje ih tako, da formiraju osnovu za razumevanje fizičkog sloja u modernim komunikacionim sistemima. Daljom nadogradnjom kroz predmete Optičke telekomunikacije 2, Projektovanje aktivnih fotonskih integrisanih kola i Projektovanje i karakterizacija pasivnih fotonskih integrisanih kola, formira se jedna zaokružena slika o optičkim telekomunikacionim sistemima i njihovom značaju u savremenim komunikacijama.