OPTIČKE TELEKOMUNIKACIJE 2

Predavači
dr Dejan Gvozdić
dr Jasna Crnjanski
dr Marko Krstić
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
jasna.crnjanski@etf.bg.ac.rs

PREDMET KURSA:

Upoznavanje studenata sa komponentama, sistemima i tehnikama prenosa signala u koherentnim optičkim komunikacionim sistemima sa velikom brzinom prenosa. Razmatranje degradacije signala usled nelinearnih fenomena kao i eksploatacije ovih fenomena za uobličavanje, sinhronizaciju i regeneraciju optičkih signala i konverziju talasne dužine u sve-optičkim mrežama. Simulacione analize prostiranja svetlosti kroz optička vlakna sa prisutnim nelinearnostima, regeneracije signala i konverzije talasne dužine.

Sadržaj i metode izvođenja nastave na ovom kursu su unapređeni kroz projekat eFOTON realizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2020/2021. godine.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Ovaj kurs predstavlja dalju nadogradnju na bazični kurs Optičkih telekomunikacija. Na osnovu već poznatih fundamentalnih principa prostiranja svetlosti kroz optičke talasovode i vlakna, principa rada poluprovodničkih lasera i optičkih prijemnika na bazi fotodioda, kroz ovaj kurs se kombinacijom pomenutih bazičnih elemenata, kao i upoznavanjem sa novim napravama koje obezbeđuju napredne funkcionalnosti, ulazi u problematiku rada i princip funkcionisanja optičkih komunikacionih podsistema nove generacije. Razumevanje principa rada ovakvih komponenta i podsistema neophodni su za projektovanje koherentnih optičkih sistema velike brzine prenosa na bazi naprednih modulacionih formata.