METROLOGIJA I MERNI RAČUNARSKI SISTEMI

Predavači
dr Dragan Stanković
dr Miloš Vujisić
Status
master - izborni predmet
Semestar
letnji
Fond časova
2 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
dstankovic@etf.bg.ac.rs
Yahoo! Groups: milosvujisic - Grupa posvećena predmetima na ETF-u na kojima je asistent Miloš Vujisić
PREDMET KURSA:

Međunarodni metrološki sistem, i njegov istorijski razvoj. Tela i institucije međunarodnog metrološkog sistema. Struktura i institucije metrološkog sistema Srbije. Statističke metode analize mernih podataka i signala. Studentova raspodela i njene praktične primene. Metodi testiranja o pripadanju rezultata ponovljenih merenja nekoj od pretpostavljenih raspodela - Hi kvadrat test. Izražavanje merne nesigurnosti u skladu sa međunarodnim standardima i propisima. Primeri izražavanja merne nesigurnosti za slučaj merenja neelektričnih i električnih veličina. Definicije osnovnih i izvedenih jedinica SI. Principi apsolutne realizacije osnovnih i nekih izvedenih jedinica SI. Kvantno mehanički principi i metodi praktičnog ostvarivanja jedinice vremena, napona, otpornosti, magnetske indukcije i dr. Savremene tendencije razvoja merne instrumentacije. Različiti vidovi automatizacije procesa merenja na osnovu primene računara i mikroprocesora. Programabilni merni instrumenti i sistemi. Osnovne prednosti računarskih mernih sistema (automatsko nulovanje, automatsko skaliranje, linearizacija, autokalibracija i dr.). Standardi za povezivanje programabilnih instrumenata. GIPB standard za povezivanje mernih instrumenata. Principi povezivanja mernih sistema dvožičnim vezama primenom savremenih standarda kao što je FIELDBUS. Primena personalnog računara kao mernog instrumenta. Akvizicija mernih podataka primenom personalnih računara. Važniji programski paketi u laboratorijskoj praksi (npr. MATLAB, LabVIEW). Analiza mernih signala u programu MATLAB. Virtuelni merni lanci.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?