Vujisić Miloš

docent

Soba:  
Telefon:  
E-mail: vujsa@yahoo.com
Web: http://groups.yahoo.com/group/milosvujisic/
Obrazovanje: Elektrotehnički fakultet, Beograd, diplomirao 1999., magistrirao 2006. i doktorirao 2008. godine, na istom fakultetu.
Interesovanja: Radijaciona otpornost elektrotehničkih materijala i komponenti, dozimetrija jonizujućeg zračenja, zaštita od zračenja, metrologija, merna nesigurnost, memristivni sistemi, izolacija u tehnici visokog napona.
Kursevi: Laboratorijske vežbe iz Fizike
Materijali u elektrotehnici
Metode formiranja medicinske slike
Nuklearna fizika
Nuklearna medicinska tehnika
Dozimetrija i zaštita od zračenja
Nuklearna tehnika
Metrologija i merni računarski sistemi (master studije)

Kratka biografija:

Rođen 1974 u Beogradu. Završio VI beogradsku gimnaziju. Diplomirao oktobra 1999. na odseku za Medicinsku i nuklearnu tehniku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Od marta 2003. do avgusta 2005. radio u Laboratoriji za fiziku Instituta za nuklearne nauke Vinča, na projektu Akceleratorska Instalacija Tesla, kao član grupe za zaštitu od zračenja. Septembra 2005. godine izabran u zvanje asistenta pripravnika na Katedri za Mikroelektroniku i tehničku fiziku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Decembra 2006. godine odbranio magistarski rad pod naslovom "Radijaciona kompatibilnost pn spoja". Juna 2007. godine izabran u zvanje asistenta. Decembra 2008. godine odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom "Radijaciona kompatibilnost poluprovodničkih memorija". Aprila 2010. godine izabran u zvanje docenta. Objavio 21 rad u vodećim međunarodnim časopisima, 7 radova na međunarodnim konferencijama, 5 radova u domaćim časopisima i 5 na domaćim konferencijama. Sekretar je Studijskog komiteta D1 (Materijali i savremene tehnologije) Jugoslovenskog komiteta Međunarodnog saveta za velike električne mreže (JUKO CIGRE). Tečno govori engleski jezik.

Projekti:

Istraživač na projektu Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine: "Fizika elektromagnetne i radijacione kompatibilnosti elektrotehničkih materijala i komponenata" (period: 2006 - 2010., rukovodilac: prof. Predrag Osmokrović).

Nagrade i priznanja:

Van fakultetska angažovanja:

Saradnja sa inostranim institucijama:

Izbor iz publikacija:

RADOVI ŠTAMPANI U ZBORNICIMA DOMAĆIH KONFERENCIJA:

  1. D.Raković, Z.Jovanović-Ignjatić, D.Radenović, M.Tomašević, E.Jovanov, V.Radivojević, Ž.Martinović, D.Glišović, Đ.Baljozović, M.Vujisić: Biofizičke osnove mikrotalasne rezonantne terapije i elektrofiziološki korelati mikrotalasne rezonantne relaksacije, Zbornik radova Svest, spavanje, snovi, N.Ilanković, ed., Klinički centar Srbije, Beograd (1999), str. 393-395.
  2. M.Vujisić, M.Zdujić, M.Pavlović, Č.Jovalekić: Anizotropna svojstva Bi4Ti3O12 keramike, Zbornik radova XLIII Konferencije ETRAN, Zlatibor, 20 - 22. septembar 1999, sveska IV, str. 248-251.

RADOVI PUBLIKOVANI U MEĐUNARODIM ČASOPISIMA SA IMPACT FAKTOROM:

  1. M.Vujisić, K.Stanković, N.Marjanović, P.Osmokrović: Radiation Hardness of COTS EPROMs and E2PROMs, Radiation Effects and Defects in Solids, Vol. 165, No. 5, (2010), pp. 362-369.
  2. P.Osmokrović, M.Jurosević, K.Stanković, M.Vujisić: Radiation Hardness of Gas Dischrage Tubes and Avalanche Diodes used for Transient Voltage Suppression, Radiation Effects and Defects in Solids, Vol. 164, No. 12, (2009), pp. 800-808.
  3. K.Stanković, M.Pešić, P.Osmokrović, M.Vujisić: Surface-Time Enlargement Law for Gas Breakdown, IEEE Transactions on Dielectrics and Eletrical Insulation, Vol. 15, No. 4, (2008), pp. 994-1005.
  4. M.Vujisić, P.Osmokrović, K.Stanković, B.Lončar: Influence of Working Conditions on Over-Voltage Diode Operation, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 9, No. 12, (2007), pp. 3881-3884.
  5. M.Vujisić, P.Osmokrović, B.Lončar: Gamma irradiation effects in programmable read only memories, Journal of Physics: Applied Physics 40 (2007) 5785-5789.
  6. B.Lončar, P.Osmokrović, M.Vujisić, A.Vasić: Temperature and Radiation Hardness of Polycarbonate Capacitors, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 9, No. 9, (2007), pp. 2863-2866.
  7. P.Osmokrović, M.Vujisić, J.Cvetić, M.Pešić: Stochastic Nature of Electrical Breakdown in Vacuum, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 14, No. 4, (2007), pp. 803-812.