NUKLEARNA TEHNIKA

Predavači
dr Predrag Marinković
Status
izboran predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
1 čas laboratorije
Kontakt
marinkovic@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Počinje se sa nekim osnovnim znanjima iz nuklearne fizike. Posebna pažnja se posvećuje neutronskim efikasnim presecima za razne interakcije. Zatim se govori o interakciji zračenja sa materijalom, dozama zračenja i detekciji nuklearnog zračenja. Sledi gradivo o fizici fisionih nuklearnih reaktora. U okviru toga govori se o umnožavanju neutrona, usporavanju neutrona i transportu neutrona. U okviru teorije nuklearnih reaktora govoriće se o statci nuklearnih reaktora. U okviru toga biće reči o kritičnim dimenzije nuklearnog reaktora i o određivanju statičkih parametra nuklearnog reaktora. Posebna pažnja biće posvećena promeni reaktivnoisti reaktora sa vremenom , zatrovanju nuklearnih reaktora i izgaranju i konverziji nuklearnog goriva. Biće reči o nekim najznačajnijim tipovima nuklearnih reaktora. Sledi gradivo o fuziji, a u okviru toga izlaganje o magnetskoj konfinaciji plazme, magnetskim bocama i Tokamaku. Biće govora ui o nuklearnim eksplozivima. Na kraju sedi gradivo o primeni nuklearnog zračenja.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Nuklearna tehnika je primenjena nuklearna fizika . Najznačajnija primena je u oblasti nuklearne energetike. U ovom trenutku oko 17% električne energije se dobija iz nuklearnih elektrana u kojima se nalaze fisioni nuklearni reaktori. Ozbiljna istraživanja se rade na konstruisanju fuzionih reaktora. Druga vrlo značajna primena je u oblasti medicine. Postoji niz drugih primena (industriji, poljoprivredi, itd.).