NUKLEARNA TEHNIKA

Neka osnovna znanja iz nuklearne fizike.

Struktura atomskog jezgra. Energija veze i nuklearne sile. Energetska stanja jezgra. Radioaktivnost. Vreme poluraspada i aktivnost. Nuklearne reakcije i transmutacija elemenata. Nuklearna fisija.

Efikasni preseci.

Mikroskopski efikasni presek. Makroskopski efikasni presek. Preseci za interakcije neutrona sa jezgrima. Potencijalno rasejanje. Složeno jezgro. Rezonantno rasejanje. Neelastično rasejanje. Radiativni zahvat. Fisija. Transmutaconi procesi. Biblioteke podataka sa efikasnim presecima.

Interakcija zračenja sa materijalom.

Interakcija gama zračenja (Komptonovo, Tomsonovo i Rejlijevo rasejanje, fotoelektri čni efekat, proizvodnja para pozitron-elektron). Interakcija naelektrisanih čestica sa materijalom. Interakcija neutrona sa materijalom. Doze zračenja.

Detekcija nuklearnog zračenja.

Vrste detektora. Gasni detektori. Scintilacioni detektori. Poluprovodnički detektori. Ostali detektori zračenja. Detekcija neutrona. Dekonvolucija.

Nuklearna elektronika.

Predpojačavači. Pojačavači. Skaleri. Jedokanalni amplitidski analizator. Višekanlni amplitudski analizator. Koincidencija. Vremenski analizator.

Fizika fisionih nuklearnih reaktora.

Umnožavanje neutrona. Efektivni faktor umnožavanja. Formula četiri faktora. Usporavanje neutrona. Difuziona jednačina. Jednogrupna i višegrupna aproksimacija.

Teorija nuklearnih reaktora.

Statika termičkih nuklearnih reaktora.. Reaktorska jednačina. Kritične dimenzije nuklearnog reaktora. Statički parametri termičkog nuklearnog reaktora. Promena reaktivnoisti reaktora sa vremenom . Zatrovanje nuklearnih reaktora. Prelazna stanja u nuklearnom reaktoru. Izgaranje i konverzija nuklearnog goriva.

Tipovi nuklearnih reaktora.

PWR, BWR i drugi tipovi reaktora.

Fuzija.

Magnetska konfinacija plazme. Magnetska boca. Tokamak. Nuklearni eksplozivi.

Primena zračenja .

Metode zasnovane na ozračivanju. Metode zasnovane na detekciji. Metode zasnovane na neutronima. Primena zračenja u industriji, poljoprivredi, geologiji i hemiji.

Osnove primene zračenja u medicini.

Nuklearna medicina. Radiologija. Dijagnostika i terapija u nuklearnoj medicini i radiologiji.