DOZIMETRIJA I ZAŠTITA OD ZRAČENJA

Predavači
dr Predrag Osmokrović
dr Miloš Vujisić
Status
obavezan predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
1 čas vežbi
1 časa laboratorijskih vežbi
Kontakt
opredrag@verat.net
PREDMET KURSA:

Predmet se izlaže teorijski, pomoću računskih zadataka i eksperimentalno preko laboratorijskih vežbi. Izučava se zaštita od zračenja, spektar zračenja, interakcija niskoenergetskog zračenja sa tkivom, roentgen dijagnostičke tehnike, sistem ograničenja doze, optimizacija zaštite od zračenja, regulative zaštite od zračenja, radijacione jedinice veličine i jedinice.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Dozimetrija i zaštita od zračenja je predmet u kome se studenti upoznaju sa opštim principima dozimetrije izaštite od zračenja kao i regulativom u ovoj oblasti.