NUKLEARNA FIZIKA

Predavači
dr Predrag Osmokrović
dr Miloš Vujisić
Status
obavezan predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
1 čas vežbi
1 čas laboratorijskih vežbi
Kontakt
opredrag@verat.net
PREDMET KURSA:

Predmet se izlaže teorijski, pomoću računskih zadataka i eksperimentalno preko laboratorijskih vežbi. Izučava se radioaktivnost, atomska i nuklearna spektroskopija, statičke i dinamičke osobine jezgra, interakcija zračenja sa materijalom, detektori i spektrometri, nuklearne sile i nuklearne čestice.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Nuklearna fizika je predmet u kome se studenti upoznaju sa pojmovima radioaktivnosti, atomske i nuklearne spektroskopije i različitih osobina i pojava vezanih za jezgro kao fenomen, kao i principi rada uređaja koji se koriste u nuklearnoj tehnici. Ovaj predmet je osnova za proučavanje u oblastima nuklearne tehnike i dozimetrije i zaštite od zračenja.