NUKLEARNA FIZIKA

Uvodni deo.

Istorijski pregled razvoja nuklearne fizike. Osnovne čestice, njihove interakcije i zakoni očuvanja. Relativistička dinamika.

Radioaktivnost i nuklearni atom.

Otkriće prirodne radioaktivnosti. Atomska spektroskopija. Nuklearna spektroskopija.

Statičke osobine jezgra.

Modeli jezgra, osnovno stanje jezgra i spektar nivoa jezgra. Masa i izotopska stabilnost jezgara. Naelektrisanje jezgra, poluprečnik jezgra i nuklearni momenti. Modeli jezgra II. Orijentacija jezgara.

Dinamičke osobine jezgra.

Radijativni procesi u nuklearnoj fizici. Opšte osobine nuklearnih reakcija. Nuklearne reakcije (mehanizmi reakcija). Radioaktivni raspadi (alfa- i beta- raspad).

Interakcija zračenja sa materijalom.

Interakcija korpuskularnog zračenja sa materijalom. Interakcija elektromagnetnog zračenja sa materijalom.

Detektori i spektrometri.

Opšte osobine detektora zračenja. Nuklearni detektori.

Akceleratori naelektrisanih čestica.

Istorijski pregled razvoja akceleratora. Vrste čestica koje se ubrzavaju. Maseni opsezi. Ubrzavanje čestica u električnom polju. Čestice u magnetnom polju. Primene akceleratora. Akceleratorske metode za proučavanje materijala. Akceleratori u fizici elementarnih čestica - Big Science mašine. ž

Nuklearne sile.

Prva saznanja o nuklearnim silama. Izmenske sile. Elementarne čestice. Teorija polja. Teorija elektroslabe reakcije. Slaba nuklearna sila. Jaka nuklearna sila. Ujedinjena sila.

Nuklearne čestice.

Čestice koje nisu čudne. Čudne čestice. Nastanak i nestanak vasione.