LABORATORIJSKE VEŽBE IZ FIZIKE

Predavači
dr Koviljka Stanković
dr Miloš Vujisić
dr Vladimir Arsoski
dr Jovana Gojanović
dr Jasna Crnjanski
dr Marko Barjaktarović
M.Sc Marko Krstić
M.Sc Nemanja Čukarić
M.Sc Angelina Totović
Status
obavezan predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
2 časa laboratorijskih vežbi
Kontakt
koviljka.stankovic@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Predmet se izlaže eksperimentalno počev od uvoda u statističku obradu mernih podataka i pojma merne nesigurnosti, do pažljive izrade laboratorijskih vežbi. Sledi obrada mernih rezultata i usmena odbrana laboratorijskih vežbi. Ispit se polaze preko dva kolokvijuma ili preko integralnog ispita. Na kolokvijumima i na ispitu proverava se znanje studenata koje je proisteklo iz prakticnog rada, tj. ocenjuje se sposobnost studenata da obrade eksperimentalne rezultate.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Laboratorijske vežbe iz fizike su fundamentalni predmet u kome se studenti kroz eksperimentalni rad upoznaju sa osnovnim fizičkim zakonima i pojavama, sa statističkom obradom rezultata merenja i pojmom merne nesigurnosti. Ovaj predmet je osnova za dalji eksperimentalni rad u raznim oblastima fizike.