LABORATORIJSKE VEŽBE IZ FIZIKE

Predavači
dr Koviljka Stanković
dr Nikola Vuković
MSc Milan Ignjatović
MSc Željko Janićijević
MSc Dušan Jakovljević
MSc Petar Atanasijević
MSc Mladen Banović
Dimitrije Popović, dipl. ing.
Status
obavezan predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
2 časa laboratorijskih vežbi
Kontakt
koviljka.stankovic@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Predmet se izlaže eksperimentalno, počev od uvoda u statističku obradu rezultata merenja i izražavanja merne nesigurnosti, do izrade laboratorijskih vežbi predviđenih planom i programom predmeta. Za svaku laboratorijsku vežbu obavezna je usmena odbrana. Ispit se polaze preko dva kolokvijuma ili preko integralnog ispita. Na kolokvijumima i na ispitu proverava se znanje studenata koje je proisteklo iz prakticnog rada, tj. ocenjuje se sposobnost studenata da obrade eksperimentalne rezultate.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Laboratorijske vežbe iz fizike su fundamentalni predmet u kome se studenti kroz eksperimentalni rad upoznaju sa osnovnim fizičkim zakonima i pojavama, sa statističkom obradom rezultata merenja i pojmom merne nesigurnosti. Ovaj predmet je osnova za dalji eksperimentalni rad u raznim oblastima fizike i tehnike.