Atanasijević Petar

asistent

Soba: soba 10 Paviljon 1 (laboratorijski blok)
Telefon: 011/3218-382
E-mail: petarat@etf.bg.ac.rs
Web: -
Obrazovanje: Elektrotehnički fakutet, Beograd
diplomirao 2017. godine,
stekao zvanje diplomirani inženjer - master 2018. godine
Interesovanja: Precizni elektronski i optoelektronski merni sistemi, digitalna holografija, biomimetika
Kursevi: 13E052PMS - Praktikum iz merno-akvizicionih sistema
13E061LF - Laboratorijske vežbe iz Fizike
13E061PF2 - Praktikum iz fizike 2
13E061F1 - Fizika 1
13E061F2 - Fizika 2
13E062PKEU - Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja
13E063EEU - Elementi elektronskih uređaja
13E063EOIE - Ekološki obnovljivi izvori energije
13E063OTK - Optoelektronske telekomunikacione komponente
13E063SP - Senzori i pretvarači
13E063FTM - Fizičko tehnička merenja
13E064LT - Laserska tehnika
13E064FS - Fiberoptički senzori
13M061ESV - Energija sunca i vetra
13M061PIK - Projektovanje i karakterizacija pasivnih fotonskih integrisanih kola
13S061F - Fizika
Termini za konsultacije: dogovor putem e-maila

Kratka biografija:

Petar Atanasijević, rođen 11.08.1994. godine, završio je osnovnu školu i gimnaziju u Beogradu. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje 2013. godine. Diplomirao na smeru Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika, u okviru odseka za Fizičku elektroniku 2017. godine. Master studije završio 2018. godine. Od decembra 2017. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu u zvanju saradnika u nastavi pri Katedri za mikroelektroniku i tehničku fiziku. U februaru 2019. godine je izabran u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Fizička elektronika.

Projekti:

"Optoelektronski nanodimenzioni sistemi - put ka primeni", br.III-45003, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, od 2019.

"Innovative Teaching Approaches in development of Software Designed Instrumentation and its application in real-time systems", Erasmus+K2 strategic partnership project, od 2018.

Sertifikati:

NI Certified Labview Associate Developer, jun 2017, obnovljen u aprilu 2019.

Van fakultetska angažovanja:

Saradnja sa inostranim institucijama:

Izbor iz publikacija:

RADOVI OBJAVLJENI U MEĐUNARODIM ČASOPISIMA:

  1. P. Atanasijevic and P. Mihailovic, "Temperature compensation of NTC thermistors based anemometer", Sensors Actuators A Phys., vol. 285, pp. 210-215, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sna.2018.11.004.

RADOVI PREZENTOVANI NA KONFERENCIJAMA:

  1. P. Atanasijević, Ž. Janićijević, "Programabilni pulsni strujni izvor za in vitro ispitivanja jontoforeze", Zbornik radova 61. konferencije Društva za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (ETRAN), pp. BT1.2.1-5, Kladovo, Srbija, Jun 2017, ISBN 978-86-7466-692-0