SENZORI I PRETVARAČI

Predavači
dr Peđa Mihailović
dr Ivan Popović
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa laboratorijskih vežbi
Kontakt
pedja@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Energetski domeni, protok informacija među njima i obrada podataka. Fizički principi rada, merne tehnike, podela i kalibracija senzora svih energetskih domena. Pretvarački interfejsi i procesiranje pretvaračkih signala. Arhitektura mikrokontrolerskih senzorskih sistema. Osnove IoT sistema i koncepta pametnih senzora.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Senzori su nezaobilazne komponente i u nauci i u industriji i u svakodnevnom životu. Potreba za manjim, bržim, osetljivijim i tačnijim senzorima nikada neće nestati kao ni želja da se dobijeni podaci prenesu i obrade što brže.