SENZORI I PRETVARAČI

Predavači
dr Peđa Mihailović
dr Ivan Popović
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa laboratorijskih vežbi
Kontakt
pedja@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Upoznavanje sa principima konverzije senzorskih signala među različitim energetskim domenima, tehnikom obrade signala i njihovim korišćenjem u mernim i kontrolnim sistemima. Povezivanje senzora u električna kola. Mikroelektromehanički senzori. Inteligentni i integrisani senzori. Fiberoptički senzori. Senzorske tehnologije. Eksperimantalni rad u laboratoriji.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?