Mihailović Peđa

docent

Soba: soba 10 laboratorijski paviljon
Telefon: 3218-382
E-mail: pedja@etf.bg.ac.rs
Web: -
Obrazovanje: Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Interesovanja: Oblasti naučno istraživačkog rada su optoelektronski merni sistemi i interakcija svetlosti sa čvrstim stanjem.
Kursevi:

Fizika SI
Fiberoptički senzori
Senzori i pretvarači
Laserska tehnika
Ekološki obnovljivi izvori energije


Kratka biografija:

Rođen u Beogradu 11.04.1973. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na odseku za Fizičku elektroniku. U martu 1999. primljen je na mesto asistenta pripravnika na katedri za Mikroelektroniku i Tehničku fiziku. 2003./2004. proveo je pet meseci na Politehnici u Madridu radeći u laboratoriji za epitaksiju molekularnim snopom. Kao član timova EC-ETF i KRISTAL dobitnik je prve nagrade za najbolju tehnološku inovaciju Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije 2005. i 2006. godine. Glavna oblast istraživanja Peđe Mihailovića su fiberoptički senzori. Od 2009. do 2011. godine bio je član predsedništva Društva fizičara Srbije. Jedan je od osnivača Optičkog društva Srbije. Govori engleski i ruski jezik kao i španski na elementarnom nivou.

Projekti:

1. Z.Stojković, J.Radunović, P. Mihailović, S. Petričević, S. Stanković i dr.: "Ispitivanje elektroenergetske opreme u cilju provere kvaliteta", br.ETR. 6.04.0033.B, Ministarstvo za nauku tehnologiju i razvoj Republike Srbije, 01.01.2002.g. do 31.12.2004.g.
2. Z.Stojković, J.Radunović, P. Mihailović, S. Petričević, S. Stanković i dr.: "Realizacija višenamenskog optoelektronskog uređaja za kontrolu i nadzor visokonaponske opreme sa primenama u privrednom sektoru", br.TR-6622B, Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, 01.01.2005.g. do 31.12.2007.g.
3. TEMPUS projekat CD_JEP-16123-2001, oblast T420-fizika, Modernisation of Physics Teching at the University of Belgrade, (2002.-2005.)
4. "Faradejev kristal, senzor magnetnog polja", Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, broj 451-01-02960/2006-14
5. Z.Stojković, J.Radunović i dr.: "Razvoj prostornog skenera magnetskog polja za dijagnostiku opreme u elektroenergetskim sistemima i zaštitu okoline", br.TR-17031, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 01.04.2008.g. do 31.03.2011.g.
6. N.Romčević, P.Mihailović i dr.: " Optoelektronski nanodimenzioni sistemi - put ka primeni", br.III-45003, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 01.01.2011.g.
7. "Metod i uređaj za precizno merenje električne energije i snage iz obnovljivih izvora energije", br. 451-03-00605/2012-16//153, Ministarstvo prosvete i nauke, 01.06.2012.g. do 31.05.2013.g.
PATENTI:
J.Radunović, S. Petričević i P.Mihailović : "Prenosni uređaj sa fiberoptičkim mernim senzorom za merenje intenziteta električne struje na instalacijama visokog napona, bez prekidanja napajanja", P-123/04, 06.Feb.2004.
TEHNIČKA REŠENJA:
Uređaj za detekciju defekata u brzogorećim štapinima, prototip, autori J. Elazar, S. Petričević, P. Mihailović, naručilac Korporacija TRAYAL Kruševac, primenjen na istom mestu, 1999.g.

Nagrade i priznanja:

1. Kao član tima EC-ETF dobitnik prve nagrade za najbolju tehnološku inovaciju 2005 Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.
2. Kao član tima KRISTAL dobitnik je prve nagrade za najbolju tehnološku inovaciju 2006 Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Van fakultetska angažovanja:

Saradnja sa inostranim institucijama:

Izbor iz publikacija:

 1. P. Mihailovic, S. Petricevic, Z. Stojkovic and J Radunovic, "Development of a Portable Fiber Optic Current Sensor for Power Systems Monitoring", Special Joint Issue of the Journal of Lightwave Technology and the IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 53, No. 1, February 2004., pp 24-30
 2. P. Mihailovic, S. Petricevic and J. Radunovic, "Improvements in difference-over-sum normalization method for Faraday effect magnetic field waveforms measurement", Journal of Instrumentation, Volume 1, December 2006.
 3. S. Petricevic, Z. Stojkovic, P. Mihailovic, J. Radunovic, "Development of a Fibre Optic Impulse Current Sensor for High Voltage Equipment Tests", International Journal of Electrical Engineering Education, Vol.45 No.1 pp. 1-16
 4. Pedja Mihailovic, Slobodan Petricevic, Stevan Stankovic, Jovan Radunovic "Temperature Dependence of the Bi12GeO20 Optical Activity", OPTICAL MATERIALS, Vol.30 No.7 pp. 1079-1082
 5. Petricevic Slobodan, Mihailovic Pedja, Radunovic Jovan, "A Miniature Pockels Cell with Novel Electrode Geometry", SENSORS, Vol. 9 No.7 pp. 5298-5307 (2009)
 6. S. Zulic , P. Mihailović , S. Petričević S., "Frequency response analysis of the fiber optic hydrophone optimized for large diameter core fibers", Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications, Vol. 6, Issue 6-7, 7. 2012., pp:683-686 ISSN 1842-6573, IF 0.304.
 7. Z. Lazarevic, P. Mihailović, S. Kostic, M. Romcevic, M. Mitric, S. Petričević , J. Radunović, M. Petrovic-Damjanovic, M. Gilic, N.Z. Romcevic "Determination of magneto-optical quality and refractive index of bismuth germanium oxide single crystals grown by Czochralski technique", Optical Materials, Vol. 34, Issue 11, 9. 2012., pp:1849-1859, ISSN 0925-3467, IF 2.023.
 8. S. Petricevic, P. Mihailovic, J. Radunovic, "Performance analysis of the Faraday magnetic field point scanner", Sensor review, Vol. 33, Issue 1, 1. 2013, pp:80-85 ISSN 0260-2288, IF 0.595.
 9. P. Mihailovic, S. Petricevic, J. Radunovic, "Compensation for Temperature-Dependence of the Faraday Effect by Optical Activity Temperature Shift", IEEE Sensors journal, Vol. 13, No. 2, Feb. 2013, pp. 832-837 ISSN 1530-437X, IF 1.520.
 10. M. Barjaktarović, M. Tomić, S. Petričević, P. Mihailović, "Vision System for Measuring Wagon Buffers' Lateral Movements", SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, Vol. 10, No. 1., Feb. 2013, pp. 23-30.
 11. "Frekvencijska karakteristika merne glave fiber-optičkog senzora za ocenu kvaliteta električne struje", XLVI konferencija ETRAN, Teslić, jun 2002.
 12. "Fiber-optički sistem za merenje intenziteta struje na visokom naponu", Treće Jugoslovensko savetovanje o elektrodistributivnim mrežama, Vrnjačka Banja, oktobar 2002.
 13. "Optoelektronski merni sistemi u energetici", XLVII konferencija ETRAN, Herceg Novi, jun 2003.
 14. "Fiberoptički sistem za određivanje trenutka nulte vrednosti visokog napona", XLVII konferencija ETRAN, Herceg Novi, jun 2003.
 15. "Optoelektronski sistem za merenje struje i napona", Međunarodno regionalno savetovanje o elektrodistributivnim mrežama, Herceg Novi, oktobar 2004.
 16. "Postupak optimalnog korišćenja refleksivnog optokaplera u prisustvu plan paralelne pločice", XLIV konferencija ETRAN, Sokobanja, jun 2000.
 17. "Optički senzor struje sa feromagnetskim prstenom", XLIII konferencija ETRAN, Zlatibor, septembar 1999.