FIZIČKO-TEHNIČKA MERENJA

Predavači
dr Barjaktarović Marko
Status
obavezan predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa laboratorijskih vežbi
Kontakt
mbarjaktarovic@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Predmet počinje uvodom u metrologiju, zatim objašnjava modeliranje senzora sitemima prvog i drugog reda. Detaljno se opisuje konstrukcija različitih tipova instrumenata i fizičkih efekata na kojim su zasnovani. Objašnjava se upotreba pojedinih tipova senzora u zavisnosti od konkretnih zahteva, sa osvrtom na prednosti i nedostatke opisanih pretvarača. Izlažu su postupci kalibracije svih tipova instrumenata. Na kraju kursa, ukratko se prikazuju računarski merni sistemi i objašnjava njihova primena kako u laboratorijskim tako i u industrijskim uslovima.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Kurs izlaže gradivo neophodno za razumevanje rada senzora neelektričnih veličina (sila, pomeraj, brzina, ubrzanje, nivo, pritisak, zapremina, temperatura,..). Nakon odslušanog kursa, studenti su u stanju da objasne principe rada različitih tipova instrumenata, ukažu na njihova ograničenja, a samim tim izaberu senzor za konkretnu primenu. Takođe, upoznati su sa postupkom etaloniranja i provere tačnosti instrumenata, kao i sa načinom prezentovanja mernih rezultata, koji je u skladu sa međunarodnim standardima. Ukratko im se predstavlja koncept automatizovanih mernih sistema i merenja na daljinu.