FIZIČKO-TEHNIČKA MERENJA

Uvod u metrologiju.

Savremene motode obrade mernih rezultata. Merna nesigurnost.

Modeliranje mernih sistema.

Statičke i dinamičke karakteristike mernih pretvarača i instrumenata.

Merenje pomeranja.

Interferometarske metode merenja pomeranja, brzine i ubrzanja. Otporni, kapacitivni i induktivni senzori pomeranja. Apsolutni i inkrementalni e nkoderi. Metode merenja ugaone brzine. Merenje vibracija. Akcelerometri. Piezoelektrični efekt i pretvarači.

Pretvarači za merenje sile i momenta sprega.

Merne trake. Višekomponentni senzori sile. Magnetostrikcioni senzori sile. Merenja momenta i naprezanja pri torziji. Vage na pokretnim trakama.

Merenje pritiska i vakuuma.

Kalibracija manometara. Burdonove cevi. Integrisani senzori pritiska. Vakuummetri.

Merenje zapreminskog i masenog protoka fluida.

Kalibracija pretvara ča za merenja protoka . Protokometri - turbinski, volumetrijski, sa sužnom cevi, indukcioni, vrtložni, ultrazvučni, rotametar, Pitoova cev. Maseni protokometri.

Industrijske metode merenja nivoa tečnosti.

Merenje temperature.

Termodinamički termometri i Internacionalna temperaturska skala. Termometri sa tečnostima. Manometarski termometri. Otporni termometri, metalni i poluprovodnički. Termoparovi i njihove primene. Dinamičke karakteristike termometara. Osnovi beskontaktnog merenja temperature.

Uvod u računarske merne sisteme.

Upravljanje mernom opremom pomoću računara. Umrežavanje više senzora. Automatizovanje merne procedure.