PRAKTIKUM IZ MERNO-AKVIZICIONIH SISTEMA

Predavači
dr Marko Barjaktarović
dr Milica Janković
Petar Atanasijević
Marija Novičić
Status
izborni
Semestar
prolećni
Fond časova
0+1+2
Kontakt
mbarjaktarovic@etf.bg.ac.rs


PREDMET KURSA:

Cilj kursa je da studenti steknu osnovna znanja iz akvizicije podataka i real-time programiranja kroz primere u LabVIEW okruženju. U prvom delu kursa studenti se upoznaju sa osnovnim elementima grafičkog programskog jezika u LabVIEW okruženju, dataflow programskim modelom i programskim šablonima koji se jednostavno realizuju u LabVIEW-u, a mogu poslužiti za rešavanje vrlo složenih inženjerskih problema. Studenti se osposobljavaju, da koristeći programski paket LabVIEW, razviju i testiraju aplikacije za ispitivanje uređaja; akviziciju, obradu i skladištenje rezultata merenja; kontrolu rada mernih uređaja, itd. Posebno se razmatra i primenjuje obrazac programiranja mašina stanja (state machine) zbog jednostavne realizaciju u LabVIEW-u. Predmet drugog dela kursa su naprednije mogućnosti LabVIEW-a: event-driven programiranje, izmena kontrola korisničkog interfeja u toku izvršavanja programa, tehnike optimizacije i prilagođavanje programskog kôda za višenamensku upotrebu, kreiranje i izmena fajlova korišćenjem odgovarajućih funkcija i indikacija grešaka koji nastaju u toku izvršavanja programa (error handling). Na kraju kursa studenti su osposobljeni za dizajniranje i realizaciju samostalnih aplikacija.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Programski paket LabVIEW već godina predstavlja standardni alat, koji sve veći broj inženjera svakodnevno koristi u razvoju aplikacija za testiranje uređaja, akviziciju i obradu merenih signala, kao i u realizaciji kontrolnih (SCADA) sistema. Veliku popularnost LabVIEW je stekao zahvaljujući grafičkom modelu programiranja koji veoma podseća na dijagram toka (flowchart). Veoma brz i jednostavan način povezivanja merno-kontrolne opreme sa računarom i jednostavno upravljanje tom opremom omogućio je da LabVIEW postane neizostavan alat u inženjerskoj praksi. Sve veći broj proizvođača merno-kontrolne opreme obezbeđuje besplatnu LabVIEW podršku za svoje uređaje. Bogata biblioteka gotovih funkcija i primera ubrzava rešavanje novih problema u domenu obrade i analize podataka, kao i vizuealizacije rezultata, sve u cilju što efikasnije realizacije samostalne aplikacije.

Dodatak:
Elektrotehnički fakultet u Beogradu je od 1. oktobra 2010. na listi NI Labview Akademija. Nastava iz Praktikuma iz softverskog paketa Labview se održava prema originalnim NI Labview Core 1&2 kursevima. Po završetku kurseva, National Instruments studentima omogućava besplatno polaganje ispita za sticanje sertifikata NI Certified Labview Associate Developer (CLAD).

Svi studenti Elektrotehičkog fakulteta se pozivaju da učestvuju na LabVIEW takmičenju za najbolju aplikaciju 2011. National Instruments nagrađuje najuspešnijeg takmičara sa NI myDAQ  uređajem.

Informacije o Balkan Open Competition in Software-Designed Instrumentation možete pogledati ovde.