Barjaktarović Marko

docent

Soba: soba 7 paviljon 1 (laboratorijski blok)
Telefon: +381 11 3218-442
E-mail: mbarjaktarovic@etf.bg.ac.rs
Web: -
Obrazovanje: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, diplomirao 2002, magistrirao 2007, doktorirao 2012.
Interesovanja: Instrumentacija i metrologija, digitalna obrada slike, video sistemi u industriji, medicinska informatika.
Kursevi: Osnovne studije:
Fizičko-tehnička merenja
Optoelektronski i laserski merni sistemi
Optičke mreže
Fizika I
Fizika SI
Laboratorijske vežbe iz Fizike 1, Uputstvo za pripremu vežbi i izradu izveštaja (sala 28, utorak)
Praktikum iz softverskog paketa LabVIEW

Master studije:
Medicinska informatika

Kratka biografija:

Marko Barjaktarović je rođen 16. maja u Beogradu. Osnovu i srednju školu završio je u Beogradu. Diplomirao je 2002. godine na smeru Optoelektronika i laserska tehnika, odseka Fizička elektronika. Po završetku studija upisao je postdiplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Januara 2003. godine izabran je u zvanje asistenta-pripravnika na Katedri za mikroelektroniku i tehničku fiziku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je 2007. godine, a u maju iste godine je unapređen u zvanje asistenta. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Metod za detekciju ivica defekata u procesu proizvodnje kartona primenom wavelet transformacije" (mentor: prof. Dr Jovan Radunović) odbranio je 2012. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U martu 2013. godine promovisan je u doktora elektrotehničkih nauka od strane Univerziteta u Beogradu, a u zvanje docenta izabran je u julu 2013. godine. Njegove oblasti interesovanja su merenje neelektričnih veličina, primena obrade slika u realizaciji industrijskih video sistema (machine vision), medicinska informatika i medicinski sistemi za pomoć u odlučivanju. Autor je više od 10 radova u časopisima i konferencijskim zbornicima.

Projekti:

 1. "Optoelektronski nanodimenzioni sistemi - put ka primeni", br. III45003, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, od 2011. do 2014. godine.
 2. "Razvoj prostornog skenera magnetskog polja za dijagnostiku opreme u elektroenergetskim sistemima i zaštiti okoline", br. TR-17031, od 01.04.2008. do 31.3.2010. godine.
 3. "Modelovanje propagacije akustičkih signala na otvorenom prostoru", Vojnotehnički institut, 2008. godine.
 4. "Realizacija višenamenskog optoelektronskog uređaja za kontrolu i nadzor visokonaponske opreme sa primenama u privrednom sektoru", br. TR-6622B, Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, od 01.01.2005. do 31.12.2007. godine.
 5. "Razvoj optoelektronskog uređaja za detekciju defekata na kartonima u procesu proizvodnje i njihovo elektronsko markiranje", Fabrika kartona A.D. "Umka", 31.03.2004. godine.
 6. "Ispitivanje elektroenergetske opreme u cilju provere kvaliteta", br. ETR. 6.04.0033.B, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, od 01.01.2002. do 31.12.2004. godine.

Nagrade i priznanja:

 • Nagrada za najbolji rad mladog istraživača na konferenciji Društva za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (ETRAN) 2012. godine, sekcija metrologija.
 • Četvrta nagrade za Najbolju tehnološku inovaciju 2007. godine Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (Kategorija II, tim Karton).
 • Nagrada za najbolji rad mladog istraživača na konferenciji Društva za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (ETRAN)  2007. godine, sekcija metrologija.

Van fakultetska angažovanja:

Saradnja sa inostranim institucijama:

Izbor iz publikacija:

RADOVI OBJAVLJENI U MEĐUNARODNIM ČASOPISIMA:

 1. Barjaktarovic M., Petricevic S., Radunovic J.: "A timely detection of a coated board streak defect in subsampling conditions using monochrome vision system", International Journal of Electronics and Communications (AEU), vol. 66, pp. 313-321, doi: 10.1016/j.aeue.2011.08.009, April 2012, ISSN: 1434-8411.
 2. Stankovic S.J., Jankovic S.M., Borjanovic S.S., Tenjovic L.R., Popevic M.B., Barjaktarovic M.C.: “Rewarming curves and derived parameters in the diagnosis of hand-arm vibration syndrome”, Medicina del Lavoro, vol. 102, pp. 445–454, PMID: 22022763, September-October 2011, ISSN: 0025-7818.
 3. Barjaktarovic M., Petricevic S.: “Wavelet based edge detection algorithm for web surface inspection of coated board web”, Journal of Instrumentation, vol. 5, P07001, doi: 10.1088/1748-0221/5/07/P07001, July 2010, ISSN: 1748-0221.
 4. Barjaktarovic M., Petricevic S., Radunovic J.: “High Performance Coated Board Inspection System Based on Commercial Components”, Journal of Instrumentation, vol. 2, T07001, doi: 10.1088/1748-0221/2/07/T07001, July 2007, ISSN: 1748-0221.

RADOVI OBJAVLJENI U DOMAĆIM ČASOPISIMA:

 1. Barjaktarović M., Tomić M., Petričević S., Mihailović P.: “Vision System for Measuring Wagon Buffers’ Lateral Movements”, Serbian journal of electrical engineering, vol. 10, no. 1, pp. 23-30, 2013, ISSN: 1451-4869.
 2. Barjaktarović M.: “Performanse detektora ivica baziranog na množenju wavelet koeficijenata”, Telekomunikacije, no. 8, str. 54-62, 2011, ISSN: 1820-7782.

RADOVI PREZENTOVANI NA KONFERENCIJAMA:

 1. Radunović V., Barjaktarović M.: “Primena i bezbednosni rizici Cloud rešenja u eZdravlju”, Zbornik radova konferencije Sinteza 2014 - Uticaj Interneta na poslovanje u Srbiji i svetu, str. 661-667, Beograd, Srbija, 2014.
 2. Barjaktarović M., Tomić M., Petričević S., Mihailović P.: “Merenje horizontalnog i vertikalnog pošetaja vagona beskontaktnom optičkom metodom“, Zbornik radova 56. konferencije Društva za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (ETRAN), Zlatibor, Srbija, 2012.
 3. Barjaktarović M., Mijić M.: “Mogućnosti modelovanja propagacije akustičkih signala za potrebe zvukometrije“, Zbornik radova III Naučno-stručnog skupa iz odbrambenih tehnologija, Beograd, Srbija, 2009.
 4. Petričević S., Stojković Z., Mihailović P., Radunović J., Barjaktarović M.: “Fiber optički senzor impulsnih strujnih oblika na bazi Faradejevog efekta“, Zbornik radova 51 konferencije Društva za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (ETRAN), Herceg-Novi, Crna Gora, 2007.
 5. Barjaktarović M., Petričević S., Radunović J.: “Optimizovan algoritam za detekciju defekata na kartonu obradom slike u procesu proizvodnje“, Zbornik radova 51 konferencije Društva za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (ETRAN), Herceg-Novi, Crna Gora, 2007.
 6. Barjaktarović M., Petričević S., Rašeta B., Radunović J., Krgović M.: “Optoelektronski sistem za detekciju defekata na kartonu u toku proizvodnog procesa“, Zbornik radova 12. Međunarodnog simpozijuma iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, str. 96-101, Zlatibor, Srbija, 2006.
 7. Barjaktarović M., Petričević S., Rašeta B., Radunović J.: “ Optoelektronski sistem za procenu kvaliteta kartona u toku proizvodnog procesa“, Zbornik radova 49. konferencije Društva za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (ETRAN), Budva, Srbija i Crna Gora, 2005.
 8. Stanković S., Barjaktarović M.: “Procena temperature zlatne membrane pomoću infracrvene kamere Wöhler IK-21“, Zbornik radova 47. konferencije Društva za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (ETRAN), tom 3, str. 383-386, Budva, Srbija i Crna Gora, 2003.